Music Room għar-residenti tad-Dar tal-Providenza

Ir-residenti tad-Dar tal-Providenza issa għandhom Music Room speċjalizzata fejn ikollhom sessjonijiet tal-mużika b’mod individwali kif ukoll fi gruppi, liema sessjonijiet huma ta’ benefiċċju kbir għalihom.

Il-Music Room setgħet issir bil-għajnuna finanzjarja tar-Rotary Club La Valette, ir-Rotary Club Malta u r-Rotary International District 2110 li sponsorjaw il-proġett kif ukoll tal-Alf. Mizzi Foundation li sponsorjat il-lift li jwassal għall-Music Room.

Qabel l-inawgurazzjoni tkellmu Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, li fid-diskors ta’ merħba sab ħin jirringrazzja lil dawk kollha li taw l-għajnuna tagħhom biex jitwettaq dan il-proġett; is-Sinjura Margaret Vella, il-Fiżjoterapista Ewlenija tad-Dar li tkellmet dwar l-għan tal-Music Room; il-Perit, Prof. Vincent Buhagiar, koordinatur tal-proġett, li ta ħjiel tax-xogħol li kellu jsir biex tlestiet il-kamra u s-Sur Albert Petrococchino, mill-Alf Mizzi Foundation li ġentilment sponsorjat il-lift flimkien ma’ s-Sinjura Jane Mizzi, Trustee tal-Fondazzjoni, li ippreżentat iċ-ċekk tal-isponsorship lil Fr Martin.

Minn naħa tar-Rotary tkellmu s-Sur Bryan Sullivan tar-Rotary Club La Valette u s-sur John de Giorgio, Gvernatur tar-Rotary International f’Malta u fi Sqallija. Huma semmew l-impenn tar-Rotariani biex jgħinu sezzjonijiet tal-komunità li jagħmlu parti minnha.

Mons Charles Cordina, Vigarju Episkopali għad-Djakonija għamel diskors tal-għeluq fejn irrepeta dak li qal Papa Franġisku li kull persuna fosthom il-persuni b’diżabilità huma persuni uniċi u irrepetibbli. Huwa qal li hija grazzja kbira li biex iseħħu proġetti bħal dan tal-Music Room, li jtejjbu il-kwalità tal-ħajja tar-residenti, hemm ukoll struttura ta’ impjegati u volontiera biex jaraw li x-xogħol isir u s-servizz jingħata.

Il-Music Room ġiet inawgurata mis-Sur John de Giorgio u mbierka minn Mons Cordina.

Ma naqasx li r-residenti juru l-abbiltajiet tagħhom bl-għajnuna tal-Ability Promoters tad-Dar u kantaw tliet siltiet mużikali.

Music Room for the residents of Id-Dar tal-Providenza

Residents of Id-Dar tal-Providenza now have a specialised Music Room where they can have music sessions on an individual basis as well as in groups. Sessions that are of great benefit to them.

The Music Room could only materialise with the financial assistance of Rotary Club la Valette, Rotary Club Malta and Rotary International District 2110 that sponsored the Project as well as with the Alf. Mizzi Foundation that sponsored the lift that provides access to the room.

Speakers were Fr Martin Micallef, Director of Id-Dar tal-Providenza, who found time in his welcome address to thank all those without whom this project would not have been possible; Mrs Margaret Vella, Senior Physiotherapist of the Home, that spoke about the need of the Music Room; Architect, Prof Vincent Buhagiar, coordinator of the Project, who gave a technical overview of what went into its development and Mr Albert Petrococchino, from the Alf. Mizzi Foundation that kindly sponsored the lift to the room. Mrs Jane Mizzi, Trustee of the Foundation, presented the sponsorship cheque to Fr Martin.

On behalf of Rotary, the speakers were Mr Bryan Sullivan of Rotary Club La Valette and Mr John de Giorgio, Governor of Rotary International for Malta and Sicily. They dwelt on the commitment of Rotarians to help sections of the community they form part of.

In his closing address, Mgr. Charles Cordina, Episcopal Vicar for Diaconia, focused on a twitter from Pope Francis that every person, including persons with disability, is unique and unrepeatable. He said it is a Grace from God that in order for projects like the Music Room to materialise, that improve the quality of life of residents, there is a structure of employees and volunteers to see that the work is done and the services given.

The Music Room was inaugurated by Mr John de Giorgio and blessed by Mgr Cordina.

A group of residents had the opportunity to show off their abilities with the help of their Ability Promoters by singing three songs.