Il-Premju Dun Mikiel

Il-Premju Dun Mikiel jingħata mid-Dar tal-Providenza kull sena lill-persuna jew persuni li jaħdmu u jipprovdu sapport lill-persuni b’diżabilità, kemm fid-Dar kif ukoll barra mid-Dar.

Ir-Rebbieħa tal-Premju Dun Mikiel:

1995 – Dott. Lawrence Gonzi LL.D. u s-Sinjura Mari Lowell
1997 – Is-sinjuri Paul Mifsud u Lewis Portelli
1998 – Mons. Manuel Curmi
1999 – Dun Charles Fenech O.P.
2000 – Is-Sur Joseph M. Camilleri
2001 – Dott. Carmelo Vella, M.D.
2002 – Is-Sinjura Victoria Demanuele
2003 – Sr. Maddalena u Sr. Fortunata Fava
2004 – Is-Sur John Peel
2005 – Is-Sur John Micallef
2006 – Is-Sur Tonio Bonello u s-Sur Albert E. Vella
2007 – Is-Sinjura Yvonne Eastman
2008 – Is-Sur Fred Bezzina
2009 – Is-Sur Denis Azzopardi u l-Liċeo tas-Subien tal-Ħamrun, Kulleġġ San Ġorġ Preca
2010 – Mons. Lawrence Gatt u Dun Ġużepp Borg Micallef
2011 – Dun Lino Cardona SJ u s-sinjuri Mary Versin u Blanche Mifsud
2012 – Il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità (Malta)
2013 – Is-Sur Marcel u s-Sinjura Adelina Pisani
2015 – Is-Sinjorina Angela Agius
2016 – Dar il-Kaptan
2017 – Is-Sorijiet tal-Karita`
2018 – Mons. Philip Calleja
2019 – Is-Sur Oliver Scicluna u l-kumpanija Camilleri & Cuschieri Consulting Engineers
2020 – Ħaddiema kollha tad-Dar tal-Providenza u Gordon Hewitt, Volontier

Fl-1996 u fl-2014 il-Premju ma ngħatax

Bijografija

Monsinjur Mikiel Azzopardi twieled il-Belt Valletta, Malta fl-10 ta’ Frar 1910 minn Toninu Azzopardi u Amalja nee’ Galea. Huwa tgħammed tlett ijiem wara fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Porto Salvo, il-Belt Valletta. Mikiel irċieva l-Ewwel Tqarbina fl-età ta’ sitt snin mill-Arċisqof Dom Mauro Caruana OSB fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann u sena wara rċieva l-Griżma tal-Isqof mill-Isqof Awżiljarju Monsinjur Angelo Portelli.

Huwa ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja tal-Gvern f’Sant Iiermu, il-Belt Valletta, fis-Seminarju ta’ Għawdex, fil-Liceo tal-Belt u fl-Università Rjali ta’ Malta fejn beda jsegwi l-kors tal-Liġi.

Fl-adoloxxenza tiegħu, l-indefatikabbli Monsinjur Enrico Dandria kien stiednu biex jibda jattendi ċ-Ċirkolu Gioventù Kattolika. Il-personalità ta’ Monsinjur Dandria żgur li ħalliet marka kbira fuqu.

Erba’ snin wara li kien ilu jistudja l-Liġi, għaraf li l-Mulej kien qiegħed isejjaħlu biex isir saċerdot, u għalhekk qatagħha li jitlaq mill-Università. Bil-barka tal-Arċisqof Caruana, huwa mar Ruma fejn ħa l-formazzjoni saċerdotali tiegħu fil-Kulleġġ Pontifiċju Skoċċiż u studja fl-Università Pontifiċja Gregorjana minn fejn iggradwa fit-Teoloġija.

Monsinjur Azzopardi kien ordnat saċerdot fit-22 ta’ Diċembru 1934, fl-età ta’ 24 sena, mill-Arċisqof Dom Mauro Caruana OSB. Ftit wara l-ordinazzjoni tiegħu l-Arċisqof ħatru bħala l-assistent personali tiegħu.

L-ewwel ħidma pastorali tiegħu kienet dik ta’ Prefett tal-Istudji fis-Seminarju tal-Arċisqof fil-Floriana. Wara sitt snin daħal jaħdem mal-Gvern bħala għalliem tar-Reliġjon fil-Liċeo u wara nħatar Direttur Spiritwali Distrettwali fl-iskejjel tal-Istat. Aktar tard inħatar Spettur tal-Edukazzjoni Reliġuża fl-iskejjel, kariga li baqa’ jżomm għal ħafna snin. Sakemm dam f’din il-kariga, kien ukoll jgħallem il-Kateketika fil-Kulleġġi għat-Taħriġ tal-Għalliema f’Tal-Virtù u f’Ta’ Giorni, kif ukoll, kull nhar ta’ Ġimgħa kien jagħmel l-ispjega tal-Vanġelu minn fuq ir-Rediffusion għat-tfal tal-iskejjel ta’ Malta u Għawdex.

Fl-1940, sar Assistent Ekkleżjastiku Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika u beda jaħdem biex jorganizza u jxerred dan il-moviment ekkleżjali tal-lajċi fil-parroċċi kollha ta’ Malta u Għawdex. Wara l-Kungress li organizza f’Ħal Qormi fl-1943, li huwa sejjaħ ‘il-Miraklu tal-Qawmien’, irnexxielu jagħmel minn din l-għaqda, matul is-snin twal li dam jaħdem fiha, forza qawwija ta’ lajċi mħeġġa bi spirtu ta’ appostolat, b’imħabba kbira lejn Alla u lejn il-Knisja u bi spirtu ta’ servizz għall-proxxmu.

Monsinjur Azzopardi kien tabilħaqq mexxej kariżmatiku li mogħni b’kelma mimlija ħeġġa u entużjamu kien ikaxkar lil bosta mill-membri biex imiddu jdejhom għax-xogħol u l-ħidma li kienet tafdalhom l-Azzjoni Kattolika. Mhux biss irnexxielu jwaqqaf ċirkoli tal-Azzjoni Kattolika tal-irġiel, tan-nisa, tax-xebbiet, tal-ġuvintur u tat-tfal fil-parroċċi kollha, iżda wkoll ħoloq tant inizjattivi ġodda favur l-emigranti, il-membri tal-istampa,għalliema, membri ta’ professjonijiet differenti, studenti, il-morda u l-persuni b’diżabilità.

Fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta huwa waqqaf ukoll, fost oħrajn, il-Ġunta Djoċesana għall-Għaqdiet Kattoliċi u l-Kunsilli Parrokkjali.

Dun Mikiel ġie maħtur Membru Konventwali Ad Honorem fl-Ordni Sovran Militari ta’ San Ġwann u fil-21 ta’ Jannar 1951 kien onorat bit-titlu ta’ Cameriere Segreto di Sua Santità mill-Qdusija Tiegħu il-Papa Piju XII. Fl-istess żmien huwa ġie wkoll maħtur Kanoniku Onorarju tal-Kapitlu Metropolitan. Fis-sena 1968, Monsinjur Azzopardi ġie ppremjat bil-Midalja għall-Mertu mill-Konfederazzjoni tal-Kunsilli Ċiviċi ta’ Malta. Fl-1 ta’ Ġunju 1981, Dun Mikiel inħatar Prelat Onorarju mill-Papa Ġwanni Pawlu II.

Fil-ħidma pastorali tiegħu skopra li diversi persuni b’diżabilità f’Malta kienu qed jgħixu fi stat deplorabbli tant li kienu jinħbew fil-kantini, f’ambjenti inumani għall-aħħar, fejn kultant lanqas l-aħwa tagħhom stess ma kienu jkunu jafu bihom. Persuni oħra b’diżabilità kienu spiss jiġu rredikolati fil-pubbliku jew mibgħuta f’xi sptar mhux adattat għalihom. Dun Mikiel kien iħoss ukoll li diversi familji ta’ persuni b’diżabilità kellhom bżonn urġenti li jsibu min joffrilhom solliev. Kien hawn li nibtet fih l-idea li jsib post li fih dawn il-persuni jsibu ambjent fejn jgħixu – ambjent li jixirqilhom u jirrispetta d-dinjità tagħhom.

Għaldaqstant, fit-12 ta’ Settembru 1965, b’donazzjoni ġeneruża ta’ Lm100 mogħtija lilu minn mara li kienet faddlithom biex tmur fuq btala. Dan kien il-ġenesi tad-Dar tal-Providenza, l-ewwel Dar f’Malta li bdiet toffri servizzi residenzjali lill-persuni b’diżabilità. Sa llum d-Dar tal-Providenza għada miraklu ħaj tal-Providenza Divina.

Mons. Mikiel Azzopardi miet fit-13 ta’ Mejju 1987 fl-età ta’ 77 sena u ndifen fejn dejjem xtaq, fil-bitħa tad-Dar tal-Providenza stess qalb il-persuni b’dizabiltà li tant kien iħobb. Il-Quddiesa tal-funeral tiegħu saret fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann il-Belt Valletta fl-14 ta’ Mejju 1987 u kienet immexxijja mill-Arċisqof Ġużeppi Mercieca fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż.

Mons. Mikiel Azzopardi flimkien ma’ pijunieri oħra Maltin f’dan il-qasam ħadem ħafna biex jintgħelbu l-ostakoli li kienu jeżistu fis-soċjetà Malijta u hekk jgħinu lill-persuni b’diżabilità jakkwistaw ir-rispett u d-dinjità mistħoqqa u hekk huma jkollhom opportunitajiet indaqs fi ħdan il-komunità tagħhom.

Akkwarell

Akkwarell in Qawra is another community home belonging to Id-Dar tal-Providenza. This home hosts three persons with physical disabilities who lives there with the necessary support. It is fully furnished with all amenities required after full consultation with the new residents. Akkwarell, a name chosen by the residents themselves was officially inaugurated and blessed by H.G. The Archbishop, Mons. Pawl Cremona O.P on Thursday 22nd November 2012.

Dar Zerniq

Zerniq is a small terraced house situated in the town of Siggiewi a few kilometers away from the Id-Dar tal-Providenza’s complex. It was inaugurated on the 11th February 1995. Four disabled persons live in this house with the necessary support.

Museum in honour of Mgr Michael Azzopardi

The Mgr Michael Azzopardi Museum was inaugurated by H.G. Mons Joseph Mercieca Arcbishop of Malta on the occasion of the 15th death anniversary of Mgr Michael Azzopardi, founder of Id-Dar tal-Providenza. In this Museum situated near the home’s main chapel one can see pictures from Mgr Azzopardi life, personal documents and belogings especially his ecclesiastical vestments. There is also a small chapel with a small wooden altar on which Mgr Azzopardi used to say mass in his room before he died. There is also an exhibited stole belonging to Saint John XXIII.

Biography

Mgr. Mikiel Azzzopardi was born in Valletta, Malta on 10 February 1910, of Toninu Azzopardi and Amalja neè Galea. He was baptised three days later at the Parish Church of Our Lady of Porto Salvo in Valletta. Mikiel received his First Holy Communion at the age of 6 years from Archbishop Dom Mauro Caruana OSB at St John’s Co-Cathedral and a year later he was confirmed by the Auxiliary Bishop of Malta, Mgr. Angelo Portelli.

He was educated at the Government Primary School in St Elmo, Valletta, at the Seminary of the Diocese of Gozo, the Lyceum in Valletta and then at the Royal University of Malta where he commenced the Law Course.

In his adolescence, the indefaticable Mgr Enrico Dandria had invited him to start attending the Circolo Gioventù Cattolico (Catholic Youth Centre). The personality of Mgr Dandria had surely rubbed off on him tremendously.

After four years reading Law, he felt the call to the priesthood, and as a result decided to leave the University. With the blessing of Archbishop Caruana, he proceeded to Rome where he received his priestly formation at the Pontifical Scot’s College and studied at the Pontifical Gregorian University from where he graduated in Theology.

Azzopardi was ordained to the priesthood on 22 December 1934 at the age of 24 by Archbishop Dom Mauro Caruana OSB. Not long after his ordination, the Archbishop appointed him as his personal assistant.

His first pastoral assignment was that of Prefect of Studies at the Archbishop’s Seminary in Floriana. Six years later he was given a Government appointment as teacher of Religion at the Lyceum and later as Regional Spiritual Director for State Schools. Later he was appointed School Inspector in Religious Education, an assignment he held a long number of years. Concurrently he taught Catechesis at the Teachers’ Training Colleges at Tal-Virtù and Ta’ Giorni, as well as hosting every Friday a religious programme on Rediffusion, the only cable network on the Island at the time. It was during these popular programmes that he explained the Sunday Gospel to students of all schools in Malta and Gozo.

In 1940, he was appointed Ecclesiastical Assistant General of the Catholic Action and embarked on organizing and spreading this lay ecclesiastical movement in all parishes of Malta and Gozo. Following the Congress held in Qormi in 1943, which he labeled as “the Miracle of the Resurrection”, he succeeded in transforming this group, after long years of work, into a strong lay force imbued with an apostolic spirit and a great love for God and the Church and a strong urge to serve one’s neighbour.

Mgr. Azzopardi was indeed a truly charismatic leader who communicated with verve and enthusiasm and roused most of the members to embrace the mission entrusted to them by Catholic Action. He not only managed to organize Catholic Action Centres for adult men and women, adolescents and children in all parishes, but also managed to create various new initiatives for emigrants, members of the press, teachers, members of different professions, students, the sick and persons with disabilities.

Within the Archdiocese of Malta he set up, amongst other initiatives, the Diocesan Steering Committee for Catholic Associations, as well as Parish Councils.

Dun Mikiel was appointed Conventual Member Ad Honorem of the Sovereign Military Order of St John and on January 21 January 1951 he was honoured by His Holiness Pope Pius XII with the title of Cameriere Segreto di Sua Santità. He was also appointed Honorary Canon of the Metropolitan Chapter. In 1968, Mgr Azzopardi was awarded with the Medal of Honour by the Confederation of the Civic Councils of Malta and on 1 June 1981, Pope John Paul II appointed him Honorary Prelate.

During the course of his pastoral work, he discovered that various persons with disabilities were living in a deplorable state so much so that they were even hidden in cellars in totally appalling conditions, and in certain cases even unbeknown to their siblings. Persons with disabilities were often ridiculed in public or sent to a hospital which was ill-equipped for their needs. Dun Mikiel also felt that various families with a disabled member had an urgent need to find people who offered them solace. It was then that the idea started to germinate within him to find a place where these persons could find an environment where to live – an environment that they deserved and that respected their dignity.

Therefore, on 12 September 1965, he started off with a generous donation of LM100 given to him by a lady who had saved the money for a vacation. This was the genesis of Id-Dar tal-Providenza, the first Home in Malta that offered residential services to persons with disability. Up to this very day, Id-Dar tal-Providenza remains a living miracle of the Divine Providence.

Mgr. Mikiel Azzopardi died on 13 May 1987 at the age of 77 and was buried, as he had always wished, in the courtyard of Id-Dar tal-Providenza amongst the persons with disabilities that he loved so intensely. His funeral mass took place at St John’s Co-Cathedral in Valletta on 14 May 1987, and was presided by Archbishop Joseph Mercieca, in the presence of the highest authorities of the country.

Mgr. Mikiel Azzopardi together with other Maltese pioneers in this field worked hard to overcome barriers then existing within the Maltese society to enable persons with disabilities to gain the deserved respect and dignity and to allow them to have equal opportunities within their society.

Make a Donation

Funding Id-Dar tal-Providenza, which is built on faith in Divine Providence, relies to a very large extent on the generosity of its benefactors and the public donations it receives to live up to its mission. Id-Dar Tal-Providenza gratefully receives donations from benefactors in Malta and from all over the World. Donations arrive by post or are delivered direct to our reception front desk, they also come in the form of inheritances and legacies and via newspaper and local radio obituaries where monies are requested to be sent to Id-Dar Tal-Providenza instead of flowers. Occasionally donations are received for special services and for prayers for the sick or bereaved, for newly married couples and birth of children.

Dar tal-Providenza Accounts are audited each year by a Public Audit Company and the resultant Financial Statements are forwarded to the Archbishop’s Curia where they are eventually published together with the aggregated Accounts of the Archidiocese.

You can make an online donation by entering the amount below.

Donations can be made

* in cash or by cheque at the Homes itself at Siggiewi or at its offices in 244, St Paul’s St, Valletta

* by cheques made in the name of Id-Dar tal-Providenza and sent by post to:

Id-Dar tal-Providenza, Lapsi Road, Siġġiewi SĠW 2822

* through a money order and sent by post to

Id-Dar tal-Providenza, Lapsi Road, Siġġiewi SĠW 2822

* through a deposit in any of these Bank Accounts:

APS Bank IBAN: MT14APSB77046000234320000517554
BIC: APSBMTMT

BOV IBAN: MT46VALL22013000000011702245152
BIC: VALLMTMT

HSBC IBAN: MT10MMEB44440000000044082873050
BIC: MMEBMTMT

Lombard Bank IBAN: MT37LBMA05000000000001440300371
BIC: LBMAMTMT

Banif Bank IBAN: MT81BNIF14502002128651817000000
BIC: BNIFMTMTXXX

* online at www.dartalprovidenza.org

* by sending an sms for €7 on 5061 8922

* by BOV Mobile Pay 7932 4834

Dar tal-Providenza endeavours to send a receipt to all donations received in cash, by cheque or money order or to other donors who requested it. In order to do so donors have to send us their personal details (name, surname and address) with their donation

Prayers

If you wish to support Id-Dar tal-Providenza, and none of the above suggestions are suitable, then another very important way of helping us is through a commitment to carry us in prayer. We are very grateful to all of our silent friends that watch over Id-Dar tal-Providenza and keep it faithful to its mission.

Make a Donation – Test

Id-Dar tal-Providenza, which is built on faith in Divine Providence, relies entirely on the generosity of its benefactors and the public donations it receives to fund the very high level of ‘care’ its residents need in order to support them towards their eventual integration into society.

Regular giving and donations to Id-Dar tal-Providenza is a very practical – and vital – way of supporting our work.

Funding

Funding Id-Dar tal-Providenza, which is built on faith in Divine Providence, relies to a very large extent on the generosity of its benefactors and the public donations it receives to live up to its mission. Id-Dar Tal-Providenza gratefully receives donations from benefactors in Malta and from all over the World. Donations arrive by post or are delivered direct to our reception front desk, they also come in the form of inheritances and legacies and via newspaper and local radio obituaries where monies are requested to be sent to Id-Dar Tal-Providenza instead of flowers. Occasionally donations are received for special services and for prayers for the sick or bereaved, for newly married couples and birth of children.

Dar tal-Providenza Accounts are audited each year by a Public Audit Company and the resultant Financial Statements are forwarded to the Archbishop’s Curia where they are eventually published together with the aggregated Accounts of the Archidiocese.

Donations can be made

* in cash or by cheque at the Homes itself at Siggiewi or at its offices in 244, St Paul’s St, Valletta

* by cheques made in the name of Id-Dar tal-Providenza and sent by post to:

Id-Dar tal-Providenza, Lapsi Road, Siġġiewi SĠW 2822

* through a money order and sent by post to

Id-Dar tal-Providenza, Lapsi Road, Siġġiewi SĠW 2822

* through a depositin any of these Bank Accounts:

APS Bank IBAN: MT14APSB77046000234320000517554

BIC: APSBMTMT

BOV IBAN: MT46VALL22013000000011702245152

BIC: VALLMTMT

HSBC IBAN: MT10MMEB44440000000044082873050

BIC: MMEBMTMT

Lombard Bank IBAN: MT37LBMA05000000000001440300371

BIC: LBMAMTMT

Banif Bank IBAN: MT81BNIF14502002128651817000000

BIC: BNIFMTMTXXX

* online at www.dartalprovidenza.org

* by sending an sms for €7 on 5061 8922

* by BOV Mobile Pay 7932 4834

Dar tal-Providenza endeavours to send a receipt to all donations received in cash, by cheque or money order or to other donors who requested it. In order to do so donors have to send us their personal details (name, surname and address) with their donation