Wirja tal-Arti b’risq id-Dar tal-Providenza

‘Kinds of Home’ hija wirja tal-arti minn Wibke Siefert fix-Xara Palace fl-Imdina. Kwart mid-dħul mill-bejgħ ta’ dawn ix-xogħlijiet tal-arti se jmur għad-Dar tal-Providenza.

Wibke Siefert hija ta’ oriġini Ġermaniża. Miżżewġa bi tliet itfal, illum kbar. Il-familja ilha tgħix Malta sa mill-1995 u għandhom kumpanija ndustrijali. Waqt li kienet fi kwarantina fl-ewwel lockdown tal-Corona Virus f’Marzu tal-2020, Wibke bdiet tpinġi qawsalli bħalma kienu qed jagħmlu ħafna oħrajn f’pajjiżna.

Poġġithom fit-tieqa u riedet tagħmel iżjed. Tul il-kwarantina bdiet tesperimenta b’kuluri taż-żejt u akwarella, aktar tard b’lino printing, acrylic u bronż u minn dak iż-żmien ‘l hawn ma waqfetx tpitter.

Wibke hija passjonata għall-kuluri u forom tal-arti daqskemm hija għall-kitba. Novella u ġabra ta’ stejjer qosra ġew ippubblikati fl-2010 u l-2015 rispettivament u fihom għaqdet l-imgħoddi tagħħa fil-Ġermanja mal-preżent tagħha f’Malta.

Fis-sena 2020 ħadet sehem f’kompetizzjoni internazzjoali għall-stejjer qosra u l-kitba tagħha kienet inkluża ma’ għoxrin kitbiet oħra mill-Awstralja, Spanja, l-Istati Uniti u r-Renju Unit.

€5,600 b’risq id-Dar tal-Providenza

Is-somma ta’ €5,600 inġabret dan l-aħħar minn Pierre Vella Petroni u Anne Marie Xuereb b’risq id-Dar tal-Providenza.

Kull sena, għal dawn l-aħħar tmin snin, Vella Petroni u Xuereb organizzaw barbecue għall-qraba u l-ħbieb b’risq id-Dar tas-Siġġiewi.

Din is-sena, minħabba restrizzjonijiet li ddaħħlu Mill-Awtoritajiet tas-Saħħa biex jikkumbattu l-pandemija COVID-19, din l-attività ma saretx, madankollu, xorta nġabru d-donazzjonijiet.

Is-Sinjuri Vella Petroni u Xuereb ippreżentaw iċ-ċekk ta’ €5,600 lil Dun Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, li f’isem ir-residenti u l-amministrazzjoni tad-Dar irringrazzja lill-ħamsa u sittin persuna u entitajiet kummerċjali li għamlu d-donazzjoni tagħhom biex inġabret din is-somma sabiħa.

L-Isqof ta’ Tripli jżur id-Dar tal-Providenza “fejn tinħass il-preżenza tal-imħabba ta’ Ġesù”

Nhar it-Tlieta 14 ta’ Settembru 2021, l-Isqof ta’ Tripli, l-E.T. Mons George Bugeja OFM għamel żjara lid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. Huwa ikkonċelebra quddiesa flimkien ma’ Fr Martin Micallef, Direttur u Fr Trevor Fairclough, Direttur Spiritwali, fil-kappella tad-Dar fil-preżenza ta’ numru ta’ residenti, ħaddiema u volontiera dejjem b’rispett lejn il-miżuri kontra l-COVID-19 kif mitluba mill-Awtoritajiet tas-Saħħa.

Wara, l-Isqof Bugeja kellu l-opportunità jara d-diversi servizzi li toffri d-Dar fosthom is-servizzi tal-aquaterapija, il-kmamar multisensorjali, iċ-Ċentru Agrikolu u iċ-Ċentru SPRED, fost oħrajn.
L-Isqof Bugeja rringrazzja lil Fr Martin għall-istedina tiegħu li jżur id-Dar u qal li kien pjaċir kbir għalih li jiltaqa’ mar-residenti u jara l-ħidma imprezzabbli mill-ħaddiema u dawk li jieħdu ħsieb. Huwa żied jgħid li d-Dar tal-Providenza hija verament dar fejn tassew setgħa jħoss il-preżenza tal-imħabba ta’ Ġesu riflessa fil-ħidma u d-dedikazzjoni ta’ dawk kollha involuti biex jiżguraw li kull persuna tgħix ħajja dinjituża waqt li tingħata għajnuna ħolistika. L-Isqof Bugeja temm billi ta l-barka pastorali tiegħu.

56 sena ilu saret l-ewwel donazzjoni biex titwaqqaf id-Dar tal-Providenza

Kien fit-12 ta’ Settembru tal-1965 li Monsinjur Mikiel Azzopardi kien tkellem dwar l-idea tiegħu waqt programm tar-radju. Żagħżugħa li kienet qed tisma’ dan il-programm kienet fittxet lil Monsinjur Azzopardi biex tagħtih donazzjoni ta’ Lm100, illum jammontaw għal madwar €230. Din iż-żagħżugħa kienet qed tfaddal il-flus għal safra iżda tant laqgħet il-ħolma ta’ Dun Mikiel li għażlet li tgħaddilu l-flus li kienet qed tfaddal biex tgħin lill-persuni b’diżabilità.

Kien Monsinjur Mikiel Azzopardi, l-Assistent Ġenerali Ekkleżjastiku tal-Azzjoni Kattolika f’Malta, li kellu l-ħolma li jtejjeb il-ħajja ta’ persuni b’diżabilità. Waħda mir-raġunijiet wara l-ħolma tiegħu kienet biex jgħin lill-persuni b’diżabilità li ma setgħux jibqgħu jgħixu mal-ġenituri tagħhom.

Bis-saħħa tal-ħolma u l-viżjoni tiegħu id-Dar tal-Providenza ħadet il-ħajja 56 sena ilu.

Mons. Arċisqof jingħata r-Rapport ta’ Ħidma tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2020

Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna kien ippreżentat b’kopja tar-Rapport ta’ Ħidma tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2020. Il-preżentazjoni saret fid-Dar tal-Providenza minn Dun Martin Micallef, Direttur tad-Dar fil-preżenza tas-Sinjura Nadine Camilleri Cassano, l-Amministratur.

Din hija t-tieni darba li dan ir-rapport qed jiġi stampat bil-Malti u b’verżjoni iqsar bl-Ingliż fi ktejjeb bil-kulur. Ir-rapport jelenka l-ħidma mwettqa mid-Dar, fl-impenn tagħha li tkompli toffri servizz residenzjali tal-għola livell lill-persuni b’diżabilità li jkollhom bżonn dan is-servizz. Ma jistax jonqos ukoll li r-rapport jinkludi fost oħrajn il-miżuri li ttieħdu mid-Dar minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u kif din laqtgħet lir-residenti. Fil-faċċata ta’ quddiem hemm ritratt taż-żjara li l-Prof. Charmaine Gauci għamlet fid-Dar tal-Providenza.

Wieħed jista’ jara dan ir-rapport billi jikklikja hawn.

Ir-Rapport Annwali jiġi ppreżentat ukoll kull sena lill-Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji kif titlob il-Liġi.

Ritratt: knisja.mt/ritratti

Infilsar tad-Djarju tad-Dar tal-Providenza 2022

Kull sena, id-Dar tal-Providenza tistampa djarju biex jitqassam lil kull familja f’Malta u Għawdex. Biex dan ikun possibli jkun hemm bżonn, mhux biss li jkun stampat, iżda wkoll li jiġi infilsat f’envelop qabel jitqassam. Bħalissa għadd kbir ta’ voluntiera qed jgħinu fil-proċess tal-infilsar, fosthom voluntiera mill-Parroċċi ta’ Ħ’Attard, ta’ San Ġużepp Ħaddiem f’Birkirkara u l-Mellieħa. Grupp ta’ voluntiera Għawdxin ukoll qed jgħinu f’din l-inizjattiva. Bħal kull sena dan id-djarju jitqassam b’xejn f’kull dar mill-Maltapost plc.

Dawk li jixtiequ jgħinu fl-infilsar ta’ dawn id-djarji jista’ jibgħat imejl fuq info@dartalprovidenza.org jew iċempel fuq 21462844.

Id-Dar tal-Providenza tilqa’ bil-ferħ il-ħatra tal-Kummissarju l-ġdid għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.

Id-Dar tal-Providenza tilqa’ bil-ferħ il-ħatra tas-Sur Jesmond Saliba bħala l-Kummissarju l-ġdid għall-Organizzazzjonijiet Volontarji. Nemmnu li bħala persuna li ħadem u għandu għal qalbu ħafna dan is-settur, is-Sur Saliba, minkejja li issa se jkollu rwol ta’ regolatur, jista’ jifhem aktar il-kontribut li l-għaqdiet volontarji taw u qiegħdin jagħtu f’pajjiżna, kif ukoll il-limitazzjonjiet u d-diffikultajiet tagħhom.
Filwaqt li nirringrazzjaw lis-Sur Saliba għall-kontribut li ta lid-Dar għal dawn l-aħħar għaxar snin bħala membru fuq il-Bord, nawgurawlu ħidma sfieqa favur Għaqdiet Volontarji aktar trasparenti u kontabbli, imma li fl-istess ħin iħossu li l-Kummissarju qiegħed hemm biex jappoġġjahom kontinwament tul it-triq.

Fr Martin Micallef
Direttur

Awguri lill-ħaddiema kollha tad-Dar tal-Providenza għal din l-Onorefiċenza mill-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi.

Prosit mill-qalb ta’ Fr Martin Micallef, Direttur tal-Providenza

Il-ħaddiema kollha tad-Dar tal-Providenza jingħataw l-Onorifiċenza Mertu Siġġiewi

Il-ħaddiema kollha tad-Dar tal-Providenza ingħataw l-Onorifiċenza Mertu Siġġiewi waqt serata mtellgħa mill-Kunsill tas-Siġġiewi. Il-President Emeritu, l-E.T. Marie-Louise Coleiro Preca fil-preżenza tas-Sindku, s-Sur Domenic Grech, ippreżentat l-Onorofiċenza Mertu Siġġiewi lis-Sinjura Nadine Camilleri Cassano, Amministratur tad-Dar f’isem il-ħaddiema kollha.

Il-Prof. Charmaine Gauci, li tgħix is-Siġġiewi, ukoll kienet waħda mill-personalitajiet li ngħataw l-Onorofiċenza tal-Mertu. L-oħrajn kienu l-ex-Arċipriet, Dun Joe Grech, Dr Norbert Bugeja, Mro. Raymond Sant, is-Sur Albert Pace u is-Sur Grezzju Pace (wara mewtu).

Għall-ħaddiema kollha tad-Dar tal-Providenza, is-sena 2020 ma kinetx waħda normali u lanqas faċli anzi kienet sena mimlija sfidi kbar li ġabet magħha l-pandemija COVID-19. Din kienet tassew sena ta’ sfidi kbar imma sena li uriet il-qalb kbira, id-determinazzjoni, id-dedikazzjoni, il-kreattività u l-ħidma sfieqa tal-ħaddiema tad-Dar. Dawn kienu, għadhom u jibqgħu il-frontliners tad-Dar tal-Providenza u kulħadd jibqa’ jafulhom.

AD MULTOS ANNOS Fr Martin u Fr Trevor

Fl-okkażjoni tal-25 Anniversarju ta’ l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Fr Martin Micallef, Diretttur tad-Dar tal-Providenza, u l-40 Anniversarju ta’ l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Fr Trevor Fairclough, id-Direttur Spiritwali tad-Dar, ġiet organizzata quddiesa ta’ ringrazzjament fid-Dar tas-Siġġiewi li għaliha kienu mistiedna r-residenti u l-ħaddiema kollha. Fi tmiem il-quddiesa Grace Vassallo, waħda mir-residenti tad-Dar, ippreżentat żewġ kartolini magħmula mir-residenti stess.

Fr Trevor kien ordnat saċerdot mill-Arċisqof Ġużeppi Mercieca fil-11 ta’ Lulju 1981 fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta filwaqt li Fr Martin kien ordnat saċerdot mill-istess Arċisqof nhar il-5 ta’ Lulju 1996.

Id-Dar tal-Providenza tixtieq tawgura Ad Multos Annos lil Fr Martin u lil Fr Trevor, li nhar il-Ħadd, 11 ta’ Lulju 2021 iċċelebraw rispettivament il-25 u l-40 Anniversarju tal-Ordinazzjoni Presbiterali tagħhom.