Aktar minn €17,000 miġbura waqt ikla minn Infinitely Xara b’risq Id-Dar tal-Providenza

€17,390 inġabru minn ikla b’risq Id-Dar tal-Providenza organizzata minn Infinitely Xara Co. Ltd tal-familja Zammit Tabona. F’dawn l-aħħar erba’ snin li ilha tiġi organizzata din l-ikla gastronomika inġabru ‘l fuq minn €98,000.

Din is-sena, għal din l-attività li saret nhar l-Erbgħa 15 ta’ Lulju, attendew aktar minn 80 ruħ mill-oqsma differenti tal-ħajja. L-ikla saret madwar il-pixxina tax-Xara Lodge, fl-isfond mill-isbaħ tal-Belt Medjevali tal-Imdina. Għal din l-esperjenza gastronomika kien hemm ukoll rappreżentati ta’ għadd ta’ kumpaniji stabbiliti, li kienu ġenerużi fl-għotjiet tagħhom lid-Dar tal-Providenza.
L-isponsors ewlenin għall-ilka kienu Seifert, The Point Shopping Mall, PwC, Francis J Vassallo, Malta International Airport u l-Bilom Group. Sponsors oħrajn kienu Marsovin, VJ Salomone, KRS Releasing, Farsons, Il-Qronfla, u General Soft Drinks.

Infinitely Xara taw ikla ta’ ħames korsi esklussivament imħejjija flimkien ma’ għażla ta’ nbejjed b’mużika jazz minn Russu u l-ħbieb li taw is-servizzi tagħhom mingħajr ħlas għal dil-kawża ġusta.

Sadanittant, il-Grupp ħabbru li se jkomplu jagħtu l-appoġġ taghħhom lid-Dar tal-Providenza. Nicola Paris, Direttur tal-kumpanija, qalet li “l-outlets kollha ta’ Infinitely Xara, jiġifieri il-Lukanda Xara Palace, ix-Xara Lodge Terrace li għadha kif infetħet għall-pubbliku, il-pixxina tax-Xara Lodge, ir-restorant de Mondion u t-Trattoria AD 1530 se jaċċttaw il-vawċers maħruġa mill-Gvern u 10% tal-valur tal-istess vawċers se jingħataw lid-Dar tal-Providenza.”

Hija żiedet tgħid li “l-pandemija tal-COVID-19 laqtet lil kulħadd f’għadd ta’ modi imma x’uħud, bħad-Dar tal-Providenza, intlaqtu aktar minn ħaddiehor u din hija r-raġuni għaliex iddeċidew li jibqgħu sejrin bl-organizzazzjoni ta’ din l-attività imma b’attendenza anqas mis-soltu. Kull naqra tgħin u tista’ tagħmel id-differenza.”

Nadine Camilleri Cassano, l-Amministratur tad-Dar tal-Providenza, irringrazzjat lill-familja Zammit Tabona għall-appoġġ kontinwu tagħhom tad-Dar. COVID-19 waslet għal sitwazzjoni fejn id-donazzjonijiet mill-pubbliku li huwa s-sors finanzjarju ewlieni tad-Dar nixfu għal kollox. L-appoġġ ta’ Infinitely Xara Co. Ltd. permezz ta’ din l-attività kif ukoll l-inizjattiva marbuta mal-vawċers hija apprezzata ħafna għax tgħin biex ittaffi l-ispejjeż regolari li jintefqu biex jipprovdu lir-residenti servizz professjonali ispirat mid-dinjità.

Tmiem il-Ħidma tas-Sorijiet tal-Karità

Xahar qabel Dun Mikiel Azzopardi fetaħ il-bibien tad-Dar tal-Providenza fl-1968, eżattament fit-12 ta’ Jannar, għadd ta’ sorijiet tal-Karità ta’ Santa Giovanna Antida Thouret bdew jgħixu bħala komunità fid-Dar stess biex jgħinu lill-fundatur f’din il-ħidma ġdida. Dawn kienu l-ewwel support workers tad-Dar mgħejjuna minn għadd ta’ voluntiera w aktar il-quddiem minn ħaddiema li ġew impjegati apposta.
L-ewwel tliet residenti fid-Dar tal-Providenza daħlu fil-11 ta’ Frar 1968. Kollha sabu darhom f’Villa Monsinjur Gonzi li allura kienet għadha kif ġiet irranġata.
Minn dak iż-żmien sa llum is-Sorijiet tal-Karità offrew is-servizzi professjonali tagħhom b’ħafna mħabba, dedikazzjoni u ġenerożità. Fl-1 ta’ Jannar ta’ din is-sena, Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna ħabbar uffiċċjalment li l-Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Karità f’Malta iddeċidiet kontra qalbha li din is-sena is-sorijiet minħabba l-età kellhom itemmu l-ħidma tagħhom fid-Dar tal-Providenza. Id-data uffiċċjali hija l-15 ta’ Lulju 2020.

Il-preżenza ta’ din il-komunità reliġjuża kienet rigal għar-residenti, il-ħaddiema u l-voluntiera tad-Dar. Huma kienu dejjem hemm għal kulħadd 24 siegħa kuljum. Bosta minhom taw ukoll servizz għal snin twal. Fil-fatt, Sr Gesuina Mangion ilha sservi fid-Dar għal dawn l-aħħar 41 sena, Sr Lorenza Borg għal dawn l-aħħar 13-il sena, Sr Bernarda Buhagiar u Sr Bertha Bezzina għal 20 sena sħaħ. Is-sens qawwi ta’ servizz jibqa’ ta’ eżempju kbir għal dawk kollha li jaħdmu fid-Dar tal-Providenza.
Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, qal li hu ċert li s-sens qawwi ta’ servizz jibqa’ ta’ eżempju kbir għalina lkoll li naħdmu f’din id-Dar. Huwa rringrazzja lis-sorijiet kollha li ħadmu fid-Dar tul is-snin u mhux l-inqas lil Sr Lorenza Borg, lil Sr Bernarda Buhagiar u lil Sr Gesuina Mangion li żgur se nimmissjawhom ħafna. Huwa awguralhom ukoll għall-ħidmiet differenti li se jkunu qed iwettqu fil-komunitajiet ġodda tagħhom.

Mons. Arċisqof jingħata r-Rapport ta’ Ħidma tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2019

Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna ingħata kopja tar-Rapport ta’ Ħidma tad-Dar tal-Providenza għas-sena 2019. Is-Sinjura Nadine Camilleri Cassano, Amministratur tad-Dar, qalet li għalkemm ir-rapport kien isir kull sena, din hija l-ewwel darba li ġie stampat bil-Malti u b’verżjoni iqsar bl-Ingliż fi ktejjeb bil-kulur. Ir-rapport jelenka l-ħidma mwettqa fid-diversi oqsma tad-Dar fl-impenn tagħha li tkompli toffri servizz residenzjali tal-ogħla livell lill-persuni b’diżabilità li jkollhom bżonn dan is-servizz. Ir-rapport jista’ jiġi aċċessjat mit-taqsima tal-Pubblikazzjonijiet jew billi tikklikkja hawn.

F’diskors qasir l-Arċisqof Scicluna qal li d-Dar tal-Providenza f’dawn l-aħħar snin qed tagħlaq iċ-ċirku li nbeda 55 sena ilu meta Dun Mikiel, il-fundatur tad-Dar, beda jfittex il-persuni b’diżabilità li kienu jinħbew fil-kantini u fil-kmamar ta’ ġewwa biex ma jidhrux. Ġabarhom għall-kura u l-għożża fl-oasi magħrufa bħala d-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Fil-11 ta’ Frar 1997, inbeda l-proċess biex jingħalaq iċ-ċirku bil-ftuħ ta’ “Żerniq”, l-ewwel dar fil-komunità tas-Siġġiewi u tkompla bil-ftuħ ta’ “Akkwarell” fil-Qawra, “Dar Pirotta” f’Birkirkara, li nfetħet mill-Arċidjoċesi fl-2007 u għaddiet taħt ir-responsabbiltà tad-Dar fl-2014, “Shalom” fiż-Żurrieq u dar oħra fil-Balluta li waslet biex tinfetaħ ukoll. B’kollox fid-djar tad-Dar tal-Providenza jgħixu madwar 115-il persuna ta’ bejn it-tmien snin u ‘l fuq minn tmenin sena.
Mons. Arċisqof ħa l-okkażjoni biex jirringrazzja lis-Sorijiet tal-Karità li ilhom jgħixu fid- Dar u jagħtu s-servizzi tagħhom mill-bidu nett u li issa se jtemmu l-ħidma tagħhom. Il-preżenza ta’ din il-komunità reliġjuża kienet rigal għar-residenti, il-ħaddiema u l-voluntiera tad-Dar. Huma kienu dejjem hemm għal kulħadd 24 siegħa kuljum. Bosta minhom taw ukoll servizz għal snin twal. Mons. Arċisqof talabhom biex issa minflok missjoni ta’ servizz jibdew jagħmlu missjoni ta’ talb għad-Dar tal-Providenza fil-komunitajiet li se jkunu.

Fl-aħħarnett, Mons. Scicluna stieden lir-rappreżentanti tad-Dar li kienu preżenti biex jingħaqdu f’talba għal Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar, li din il-ġimgħa beda l-kimoterapija fis-Sir Anthony Mamo Oncology Centre għall-fejqan mill-kancer li qed jitqies bħala wieħed kurabbli.
L-Arċisqof Scicluna laqa’ t-talba tal-Amministrazzjoni tad-Dar tal-Providenza biex fil-55 Anniversarju tagħha li jaħbat is-Sibt, 12 ta’ Settembru li ġej iqaddes quddiesa ta’ radd il-ħajr. Huwa ppjanat li din issir f’xandira diretta fuq it-televiżjoni u tkun marbuta ma’ programm ta’ ġbir ta’ fondi għad-Dar.

Sabiħ li tagħti: Id-Dar tal-Providenza tappella għall-għajnuna wara investiment sostanzjali biex tħares is-saħħa tal-ħaddiema u r-residenti waqt il-pandemija

Id-Dar tal-Providenza qed tniedi kampanja bl-isem ta’ “Sabiħ li tagħti” biex tiġbor fondi bl-għan li tkun tista’ tibqa’ tagħti s-servizzi professjonali lir-residenti tagħha. Dan hekk kif matul dawn l-aħħar xhur fejn pajjiżna ntlaqat mill-imxija tal-coronavirus, mhux biss naqsu drastikament id-donazzjonijiet li hi tiddependi fuqhom iżda żdiedu bil-qawwi l-ispejjeż biex titħares is-saħħa tal-ħaddiema u r-residenti.
L-amministratur tad-Dar Nadine Camilleri Cassano spjegat kif matul l-aħħar xhur fejn pajjiżna kien milqut mill-imxija tal-coronavirus, u bl-iskop li tkun imħarsa s-saħħa tar-residenti u l-ħaddiema, ittieħdu għadd ta’ miżuri skont il-protokolli maħruġ mill-awtoritajiet tas-saħħa.
Id-Dar tal-Providenza investiet f’smartphones għad-djar u l-appartamenti tar-residenti biex kull grupp seta’ jżomm kuntatt mal-familjari u ħbieb waqt il-pandemija. Dan kien possibbli permezz tal-investiment qawwi li għamlu l-MITA fil-Wifi tad-Dar u li ġie inawgurat mill-President ta’ Malta. Barra minn hekk sar investiment ukoll f’sistemi teknoloġiċi biex ix-xogħol amministrattiv jkun jista’ jitwettaq b’mod ta’ teleworking.
Sar ukoll investiment sostanzjali f’tagħmir protettiv (PPE) għall-istaff li jaħdem f’kuntatt mar-residenti, kif ukoll maskri, termormetri u diżinfettanti. Kien hemm żieda fil-frekwenza tat-tindif u d-diżinfettar fil-postijiet li jintużaw l-aktar ta’ spiss mir-residenti u l-ħaddiema. Barra minn hekk ġie provdut trasport sigur għal ħaddiema li ma jsqux u ngħata programm ta’ taħriġ lill-infermiera residenti fid-Dar.
Camilleri Cassano spjegat ukoll kif dan il-perjodu fisser ukoll li r-residenti kienu konfinati fl-appartamenti u d-djar tagħhom għax il-ħruġ kien eliminat għal kollox. It-tim tal-Ability Promoters, immexxi minn Margaret Vella, ħoloq diversi attivitajiet biex iferrħu r-residenti. Dawn kienu jinkludu street music darbtejn fil-ġimgħa, u sessjonijiet ta’ crafts. Flimkien mal-carers, kienu ukoll joħorġu lir-residenti fil-ġonna tad-Dar.
“Minkejja d-diffikultajiet, ħdimna u rajna li nimplimentaw dak kollu li kellu jsir biex nipproteġu s-saħħa tar-residenti bl-aħjar mod biex ir-residenti tad-Dar jibqgħu jkollhom kwalità ta’ ħajja tajba u ambjent li jirrispetta id-dinjità tagħhom. Dan kollu fisser investiment ta’ iktar minn €60,000.”
Manwel Zammit Membru tal-Bord tad-Diretturi tad-Dar tal-Providenza kompla jispjega kif dan fisser sfida doppja għat-tmexxija tad-dar li mhux biss kellha tidħol fi spejjeż akbar iżda dan seħħ f’perjodu meta d-dħul naqas drastikament. Fakkar kif f’ċirkostanzi normali, kieku waslet biex titnieda l-maratona tal-volleyball b’riżq id-Dar tal-Providenza, maratona li waħedha normalment tirrendi man-nofs miljun ewro.
Huwa spjega wkol li “kellna wkoll nwaqqfu l-operat tal-uffiċċju li għandna fil-Belt Valletta, u anke naqsu drastikament id-donazzjonijiet li kienu jsiru minn nies li regolarment iżuru d-dar biex jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom.” Dan kollu fisser pressjoni qawwija fuq ir-riżorsi tar-Residenza.
Madankollu, huwa esprima l-apprezzament tiegħu għas-sens ta’ solidarjetà muri minn diversi organizzazzjonijiet u entitajiet kummerċjali li raw kif jgħinu lid-dar, fosthom donazzjonijiet miġbura minn Malta Together, il-kumpanija Bad Boys li pprovdiet ħaddiema biex jgħinu fit-tindif, il-Corinthia Group of Companies u Norwex Limited, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u r-Rotary Club għad-donazzjonijiet ta’ maskri, kif ukoll il-kumpanija Bitmac għal xogħol ta’ tarmak u għall-kċejjen fir-residenza fil-Balluta u Dar Pirotta.
Jesmond Saliba, Membru tal-Bord tad-Diretturi tad-Dar tal-Providenza tkellem dwar l-isfidi ta’ dawn l-aħħar xhur fejn barra l-aspett finanzjarju, kellhom jitwaqqfu ż-żjarat kollha tal-familjari lir-residenti. Madankollu, huwa fakkar kif is-servizz professjonali li jingħata fid-Dar jiddependi għal kollox, għajr xi eċċezzjonijiet żgħar, fuq id-donazzjonijiet tal-poplu Malti.
Għal dan il-għan, huwa ħabbar li ser titnieda l-inizjattiva Sabiħ Li Tagħti, li tmur lil hinn mill-Maratona tal-Volleyball, imma li ser tkun il-kappa li taħtha ser ikunu qegħdin jinħabru l-isforzi kollha ta’ ġbir ta’ fondi tul ix-xhur li ġejjin, bil-għan li d-Dar tinżamm ħajja.
Persuna tista tagħmel donazzjoni b’modi varji fuq www.sabihlitaghti.org
Huwa fakkar kif id-Dar teħtieġ aktar minn 5 miljun ewro fis-sena biex tkopri s-servizzi li tagħti u li dan jiddependi mill-ġenerożita tal-poplu Malti.
Saliba temm l-intervent tiegħu b’aħbar xejn feliċi hekk kif ħabbar li Fr Martin Micallef, id-Direttur tad-Dar tal-Providenza se jkun qed jieqaf għall-perjodu indefinit mir-responsabbiltajiet tiegħu biex jingħata l-kura għall-kanċer li jitfejjaq.
“Fr Martin se jkun qed jibda maratona differenti u aktar iebsa. Huwa żmien diffiċli għalina li naħdmu miegħu u għall-familja ta’ Fr Martin, kif ukoll il-familja ta’ din id-Dar. Ix-xogħol tad-Dar ser jibqa għaddej bl-aħjar mod kif dejjem kien mill-Management, minn dawk li jservu fil-Bord tad-Diretturi u mill-ħaddiema kollha tad-Dar.”
Huwa talab biex il-pubbliku jagħti donazzjoni li mhux biss tgħin lir-residenti tad-dar iżda li tkun rigal għal Fr Martin biex sas-sena d-dieħla jkun jista’ jkompli fil-missjoni tiegħu hemmhekk.
Il-Professur Charmaine Gauci, Supretendent tas-Saħħa Pubblika ltaqgħet u tkellmet ma’ bosta ħaddiema tad-Dar u rringrazzjathom tal-impenn u d-dedikazzjoni li wrew matul il-perjodu tal-pandemija. Hi rringrazzjat ukoll lill-amministrazzjoni tad-Dar għall-miżuri li ħadu biex jiżguraw is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u r-residenti.

Jerġa jinfetaħ l-Uffiċċju tad-Dar tal-Providenza fil-Belt Valletta

L-uffiċċju li d-Dar tal-Providenza għandha fil-Belt Valletta se jerġa jkun miftuħ nhar ta’ Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt mit-2 ta’ Lulju.

Il-ħinijiet tal-ftuħ tal-uffiċċju, li jinsab fi Triq San Pawl eżatt wara s-suq tal-Belt, huma mid-9.00am san-12.30pm.
Donaturi li jużaw l-uffiċċju tal-Belt huma mitluba jimxu mal-proċeduri stabbiliti.

Żjarat mill-familjari lir-residenti fid-Dar tal-Providenza

L-amministrazzjoni tad-Dar tal-Providenza introduċiet miżuri ġodda li permezz tagħhom issa jistgħu isiru żjarat mill-familjari tar-residenti wara li jkunu ngħataw appuntament. It-tul taż-żjarat huwa limitat għal 15-il minuti biss.

Diġà saru xi żjajjar u jidher li l-arranġamenti mħejjija intlaqgħu tajjeb kif jidher tajjeb minn dan il-kumment li rċevejna mingħand waħda mill-qraba.

“Prosit tassew ta’ din l-inizjattiva fejn stajt niltaqa’ m’oħti wara ġimgħat sħaħ li ma stajtx immur ħdejha fid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi minħabba miżuri meħtieġa biex hi u r-residenti l-oħra ikunu protetti.

Li tajtu smart phone f’kull flett biex inżommu kuntatt mar-residenti diġà kien pass tajjeb f’dawn iċ-ċirkonstanzi straordinarji. Issa, l-amministrazzjoni tad-Dar offriet servizz ieħor biex naraw l-għeżież tagħna. Jien għamilt appuntament u mort hemm u ltqajt ma’ oħti minn wara l-perspex. Kien mument sabiħ ħafna għax rajna lil xulxin u konna viċin ukoll. Grazzi ta’ kull ma qed tagħmlu.”

Iż-żjarat jistgħu isiru matul il-ġimgħa, filgħaxija biss, mill-3.45pm sas-6.00pm filwaqt li s-Sibt u l-Ħadd bejn id-9.30am u l-11.00am kif ukoll bejn l-4.00pm u s-6.00pm.

Il-qraba jistgħu juru x-xewqa tagħhom li jżuru lir-residenti billi jċemplu fuq 2146 2844 u jagħtu d-dettalji tagħhom. Xi ħadd mill-amminstrazzjoni jċemplilhom lura u jagħtihom il-ġurnata u l-ħin ta’ meta jkun sar l-appuntament għaż-żjara tagħhom.
Waħda mill-ewwel miżuri li ħadet id-Dar tal-Providenza biex tissalvagwardja r-residenti u s-Support workers tagħħom mill-imxija tal-Coronavirus kien li jitwaqqfu ż-żjarat mill-familjari u ħbieb li s-soltu jżuruhom fid-djar tagħna. Għaldaqstant, f’nofs ix-xahar t’April, id-Dar investiet f’numru ta’ smart phones biex tassigura li r-residenti li jixtiequ jżommu kuntatt ma’ familjari u ħbieb u viċi-versa jkunu jistgħu jagħmlu dan.

Friends of Providence House NSW b’donazzjoni ta’ $16,000 lid-Dar tal-Providenza.

Matul dawn l-aħħar sittax-il xahar, il-Friends of Providence House NSW ġabru $16,000 li normalment jiġu ppreżentati uffiċċjalment lid-Dar tal-Providenza waqt il-Maratona tal-Volleyball li jsir fil-bidu ta’ Lulju fil-parkeġġ tad-Dar fis-Siġġiewi.

Minħabba r-restrizzjonijiet imposti mill-pandemija COVID-19, il-maratona kellha titħassar u għalhekk is-somma miġbura ġiet trasferita lid-Dar ħafna qabel biex il-fondi jgħinu lid-Dar biex tkun tista’ tkompli toffri s-servizzi lir-residenti fid-djar tagħha.

Dawn il-fondi huma riżultat ta’ bosta xhur ta’ ħidma matul l-2019 l-2020 mill-komunità Maltija f’Sydney u l-madwar. Dawn inġabru minn sponsorship ewlieni mis-Sur George Vella, ta’ Breakaway Travel fi Blacktown, kompetizzjonijiet, għotjiet individwali, lotteriji, il-Festa’ ta’ Ġenerożità li ġiet organizzata aktar kmieni din is-sena kif ukoll għotja ta’ $5,000 minn donatur anonimu.

Jim Borg, il-kordinatur tal-Friends of Providence House NSW, flimkien mat-tim tiegħu, Marisa Previtera (Segretarja) u Miriam Friggieri (Kaxxiera), huma f’kuntatt regolari ma’ Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza. Is-Sur Borg qal li l-grupp tiegħu se jibqa’ għaddej bl-inizjattivi ta’ ġbir ta’ fondi għal dik li huwa jiddeskrivi istituzzjoni rrispettata u maħbuba anke fl-Awstralja.

F’isem ir-residenti, Fr Martin irringrazzja il-Friends of Providence House NSW għall-appoġġ kbir tagħhom u wegħedom it-talb tagħhom.

Intervista minn Newsbook ma’ Fr. Martin

Fr. Martin Micallef, id-Direttur tad-Dar tal-Providenza tkellem dwar ir-relazzjoni tiegħu ma’ Mons. Mikiel Azzopardi waqt Newsbook Hour fuq l-istazzjon 103.

Din l-intervista tista’ taqraha fuq din il-link.

Jitfakkar it-33 Anniversarju tal-mewt ta’ Dun Mikiel Azzopardi, Fundatur tad-Dar tal-Providenza

Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, illum iċċelebra quddiesa fil-kappella tad-Dar biex jitfakkar it-tlieta u tletin anniversarju mill-mewt ta’ Mons Mikiel Azzopardi, li waqqaf id-Dar fl-1965. Dun Mikiel, kif kien magħruf l-aktar, twieled fil-Belt Valletta fl-10 ta’ Frar 1910 u miet fit-13 ta’ Mejju 1987.

Minħabba ċ-ċirkustanzi preżenti tal-COVID-19 ma setgħetx issir il-quddiesa kommemorattiva li ilha ssir għal-bosta snin. Għaliha kienu jattendu membri tal-Azzjoni Kattolika Maltija (AKM) immexxijja mill-President, is-Sur Josef Debono, residenti u ħbieb tad-Dar.

Jitfakkar it-tlieta w tletin anniversarju mill-mewt ta’ Mons Mikiel Azzopardi

Illum, 13 ta’ Mejju 2020 jitfakkar it-tlieta w tletin anniversarju mill-mewt ta’ Mons Mikiel Azzopardi, fundatur tad-Dar tal-Providenza, li waqqaf id-Dar fl-1965 u li kien isejjħilha “oasi ta’ karità nisranija”. Dun Mikiel, kif kien magħruf l-aktar, twieled fil-Belt Valletta fl-10 ta’ Frar 1910 u miet fit-13 ta’ Mejju 1987.
Dun Mikiel kien iħares lejn kull persuna b’imħabba kbira sew meta kien fil-qasam tal-edukazzjoni, imbagħad fl-Azzjoni Kattolika Maltija (AKM) u fl-aħħar fid-Dar tal-Providenza.
L-għan tad-Dar hu li tipprovdi servizzi residenzjali lill-persuni b’diżabilità filwaqt li tagħtihom is-saħħa li jemmnu fihom infushom f’ambjent li jixbah lill-familja u li jkabbar l-abbiltajiet tagħhom biex b’hekk huma jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod sħieħ fis-soċjetà.

Tul is-snin, dan is-servizz seta’ jkun possibli grazzi għas-sapport kontinwu li l-Maltin u l-Għawdxin taw kemm b’ħidma volontarja kif ukoll finanzjarja.

Illum id-Dar tiġbor fiha tliet residenzi: Villa Monsinjur Gonzi, Villa Papa Giovanni, Villa Papa Luciani kif ukoll erbat idjar fil-komunità, ’Żerniq’ fis-Siġġiewi, ’Akkwarell’ fil-Qawra, ’Dar Pirotta’ f’Birkirkara u ’Shalom’ fiż-Żurrieq. Huwa ttamat li aktar tard din is-sena, dejjem skont kif se tkompli tiżvolġi f’pajjiżna il-pandemija COVID-19, tiġi nawgurata il-ħames dar fil-Balluta.

Bħalissa fid-Dar tal-Providenza jgħixu madwar 115-il resident b’etajiet ta’ bejn it-tmien snin u ’l fuq minn tmenin sena. Id-Dar toffri wkoll servizz ta’ respite lil familji ta’ persuni b’diżabilità biex ikunu qed jingħataw kull appoġġ biex il-membri tal-familja b’diżabilità jibqgħu jgħixu fl-ambjent naturali tagħhom.

Aktar tard illum, id-Direttur tad-Dar tal-Providenza, Fr Martin Micallef se joffri quddiesa b’suffraġju għal ruħ Mons. Mikiel Azzopardi fil-kappella tad-Dar.