Laferla b’donazzjoni lid-Dar tal-Providenza

Laferla għamlu donazzjoni ta’ €1,200 lid-Dar tal-Providenza bħala parti mill-inizjattiva tal-kumpanija li jgħinu lil min hu fil-bżonn. Kull xahar l-impjegati jkollhom ‘Dress Down Days’ li matulhom jinġabru fondi li magħhom tiżdied l-għotja mid-Diretturi u dawn jingħataw lil organizzazzjoni volontarja li tingħażel mill-impjegati stess.

Bl-għotja tagħhom, it-tim ta’ Laferla jittamaw li jgħinu lid-Dar tal-Providenza fil-ħidma xejn faċli tagħha. Keith Laferla, d-Direttur Esekuttiv ta’ Laferla qal hekk: “Aħna kommessi li nkomplu ngħinu u nagħtu lura lill-komunità kull meta u kull fejn ikun hemm il-ħtieġa.

Żied jgħid li huma kburin bil-grupp ta’ mpjegati li għandhom li jieħdu din l-inizjattiva bil-qalb b’turija li l-kultura ta’ responsabbiltà soċjali li tħaddan il-kumpanija hija tassew it-timbru rappreżentattiv ta’ Laferla. Minħabba COVID-19 kellhom jadattaw id-‘Dress Down Days’ skont is-sitwazzjoni imma l-għan ewlieni li jinġabru fondi meħtieġa baqa’ l-istess.

Id-Dar tal-Providenza hija magħrufa għas-servizzi residenzjali li toffri lill-persuni b’diżabilità. Id-Dar tilqa’ fiha aktar minn 100 resident ta’ kull età waqt li toffri wkoll servizzi ta’ respite, pixxina terapewtika, servizzi ta’ fiżjoterapija u bosta attivitjiet oħra għar-residenti tagħha. Individwi u kumpaniji jistgħu jagħmlu donazzjoni lid-Dar billi jidħlu fil-website www.sabihlitaghti.com.

B’din l-għotja Laferla jħossu li kien bidu pożittiv għas-sena 2021 għax huwa konferma tal-impenn tagħhom għal responsabbiltà soċjali waqt li jinkoraġġixxu kumpaniji oħra li jagħmlu l-istess.

Laferla hija kumpanija ewlenija fis-settur tal-assikurazzjoni f’pajjiżna.

Jerġa’ jiftaħ l-uffiċċju tad-Dar tal-Providenza fil-Belt

L-għan ta’ l-uffiċċju tal-Belt, li jinsab fi Triq San Pawl eżatt wara is-suq l-antik, hu li l-pubbliku jkollu post aktar ċentrali fejn jista’ jingħata l-informazzjoni kollha dwar il-ħidma tad-Dar u fejn ikun jista’ jagħmel id-donazzjoni tiegħu għad-Dar tal-Providenza.

Bħalissa, l-uffiċċju qed jinfetaħ nhar ta’ Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt bejn id-9.00am u nofsinhar.

Id-Dar tal-Providenza tappella għad-donazzjonijiet

Id-Dar tal-Providenza, filwaqt li tirringrazzja lill-pubbliku tal-ġenerozità li dejjem wera, qed tappella għad-donazzjonijiet b’mod partikolari wara li sar magħruf li s-somma miġbura mill-maratona tal-1 ta’ Jannar 2021 ser tiġi riveduta ’l isfel. Dan wara li l-kumpanija GO p.l.c. ħabbret li żball tekniku wassal biex ġew irduppjati d-donazzjonijiet li saru minn numri reġistrati tal-GO.

B’riżultat ta’ dan l-iżball, is-somma attwali miġbura mill-maratona Festa ta’ Ġenerożità hija ta’ €1,604,540, tnaqqis ta’ €427,000 minn dak li kien tħabbar. Din ir-revizjoni se taffetwa l pjani li d Dar tal Providenza kellha għal din is-sena u għalhekk, bħalma tagħmel dejjem, se tafda fil-providenza u fil-ġenerozità tal-poplu Malti u Għawdxi.

Kull min jixtieq jagħti donazzjoni lid-Dar tal-Providenza jista’ jsib l-informazzjoni online fuq www.sabihlitaghti.org.

“Hawn għalik, bħal Marija” – Riflessjoni minn Fr Martin Micallef

It-tifkira ta’ Marija Addollorata li f’Malta tradizzjonalment niċċellebraw b’tant devozzjoni l-ġimgħa ta’ qabel il-Ġimgħa l-Kbira, din is-sena għalija personali, inħoss li għandha tifsira differenti ferm minn qatt qabel. Għax din is-sena Marija “wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesù” (Ġw. 19:25) tfakkarni f’kemm nies waqfu miegħi s-sena l-oħra meta kont għaddej mit-tbatija tat-trattament tal-kanċer.

Marija qrib binha Ġesù msallab isir eżempju mill-isbaħ għalina lkoll, eżempju mill-aqwa tal-qalb kbira tas-samaritan it-tajjeb li fi kliem il-Papa Franġisku fl-Enċiklika riċenti tiegħu, Fratelli Tutti jgħid, “waqaf, resaq qrib tiegħu, dewwielu l-ġrieħi b’idejh stess, ħallas minn butu u ħa ħsiebu.” (63) Imma l-Papa jkompli jgħid li, “fuq kollox tah ħaġa li f’din id-dinja mgħaġġla l-inqas li għandna: tah mill-ħin tiegħu.” (63). Kemm hi sabiħa din li tagħti ftit mill-ħin tiegħek għal xi ħadd li għaddej mill-mard, mis-solitudni jew min xi forma ta’ tbatija.

Fil-ministeru pastorali tiegħi rajt wiċċ it-tbatija f’tant persuni morda fosthom tfal u żgħażagħ, ġenituri li tilfu lil binhom jew binthom f’età żgħira, b’mard jew diżgrazzja, żgħażagħ mifnija bil-viżżju tad-droga, fost oħrajn. Quddiem dawn is-sitwazzjonijiet tad-Duluri ta’ żmienna dejjem fhimt il-bżonn li nkun qrib ta’ dawn in-nies f’dawn il-mumenti diffiċli u dejjem għamilt li stajt biex inkun magħhom. Madanakollu, issa li esperjenzajt ir-rigal kbir tal-appoġġ uman fi żmien meta keelu bżonnu l-aktar, qatt daqs illum ma stajt napprezza li l-isbaħ rigal li tista’ tagħti lill-bniedem li qed ibati hu li tagħtih ftit minn ħinek, tagħtih il-preżenza tiegħek u fejn possibbli l-id tal-għajnuna tiegħek.

Li tkun marid bil-kanċer l-isptar waqt din il-pandemija, għalija kien ifisser tbatija doppja billi l-viżti l-isptar kienu pprojbiti. Dawk li setgħu jkunu qrib tiegħi fiżikament kien limitat ħafna, imma rrid ngħid li dan in-nuqqas għamlu tajjeb għalih l-ispeċjalisti, it-tobba, n-nersis, il-patrijiet u ħaddiema oħra fis-sala tal-Ħematoloġija. Id-dedikazzjoni, l-attenzjoni u l-imħabba li wrewni kienet xi ħaġa li ma ninsiha qatt. Li tabib, ners jew ħaddiem ieħor jidħol fil-kamra tiegħek b’sempliċiment tbissima jew b’sempliċi mistoqsija jekk għandekx bżonn xi ħaġa, kienet tfisser ħafna għalija. Kienet tkun esperjenza li tqanqalli qalbi u laqtitni bħallikieku kieku qed itennuli: “Aħna hawn għalik!” …… “Aħna hawn għalik bħal Marija”. Kemm hi ħaġa sabiħa din li tkun bħal Marija qrib binha li qed ibati.

Hawn għalik bħal Marija, kienu wkoll diversi nies li kienu jċempluli biex jaraw kif jien jew sempliċiment jibgħatuli messaġġ. F’qalbi kont ngħid, “Ara dan ftakar fija! Din ftakret fija!”

Hawn għalik bħal Marija, kienu wkoll familjari, tobba u nersis u nies li jafuni li dejjem kienu hemm għalija f’dak kollu li kelli bżonn.

Hawn għalik bħal Marija, kienu dawk li tul il-marda tiegħi, b’solidarjetà miegħi u ma’ nies oħra li minħabba t-trattament tal-kanċer kienu jeħtieġu d-demm, għażlu li jmorru jagħtu borża demm tant bżonnjuża.

Hawn għalik bħal Marija, kienu wkoll dawk kollha li sostnewni bit-talb tagħhom.

Hawn għalik bħal Marija, nistgħu nagħmluhom kollha kemm aħna b’ġesti żgħar ta’ solidarjetà, imma li min qed ibati japprezzhom immens.

Marija taħt is-salib għalkemm ma setgħet tagħmel xejn, żgur li ma kinitx il-ħall morr tal-indifferenza imma kienet d-duwwa tal-imħabba, tal-kuraġġ, tas-solidarjetà. Jien ukoll illum nixtieq noffri kelma ta’ kuraġġ u ta’ mħabba lil tant morda u nies oħra li bħalissa għaddejjin minn xi forma ta’ tbatija. Illum nista’ nifhimkom ftit aktar u bħalma ħafna kienu dawk li talbu għalija, nwegħdkom li jien ukoll ninsab qrib ħafna tagħkom bit-talb tiegħi lill-Mulej bl-interċessjoni ta’ ommu Marija. Maria Addollorata kontinwament tistedinna nagħmlu bħalha billi nkunu qrib ta’ min qed ibati għax “mhuwiex possibbli li nagħżlu li ngħixu indifferenti quddiem it-tbatija; ma nistgħux inħallu li xi ħadd jibqa’ ‘fil-ġenb tal-ħajja’. (Fratelli Tutti, 68)

Residenta tad-Dar tal-Providenza tmut wara li rriżultat pożittiva għall-Covid-19.

Ir-residenta, li kellha 30 sena, instabet pożittiva nhar it-18 ta’ Frar f’testijiet ta’ rutina li tagħmel id-Dar tal-Providenza.

Il-persuna ttieħdet minnufih l-isptar St. Thomas, bħalma jiġri skont il-protokolli tad-Dar tal-Providenza. Intant, ir-residenti u l-ħaddiema li kienu f’kuntatt mal-persuna li rriżultat pożittiva tpoġġew fi kwarantina preventiva.

Il-persuna mietet il-bieraħ, 24 ta’ Frar u l-funeral tagħha se jsir illum wara nofsinhar fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi. Inwasslu l-kondoljanzi lill-familja u lill-ħbieb tagħha.

Id-Dar tal-Providenza tinsab f’kuntatt kontinwu mad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika u qed tieħu l-azzjonijiet neċessarji ta’ prekawzjoni sabiex jiġu salvagwardjati s-saħħa u s-sigurtà tar-residenti u l-ħaddiema kollha.

Fil-fatt il-proċess ta’ tilqim tal-ewwel doża tal-vaċċin beda nhar it-Tnejn 15 ta’ Frar 2021, kemm għar-residenti kif ukoll għall-ħaddiema.

Residenti u ħaddiema tad-Dar tal-Providenza jibdew jieħdu l-vaċċin kontra l-Covid-19

Dalgħodu, it-Tnejn 15 ta’ Frar, ir-residenti u l-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza ħadu l-ewwel doża tal-vaċċin kontra l-Covid-19. Grazzi għall-kollaborazzjoni tal-Awtorità għall-Ħarsien tal-Istandards Soċjali.

Ir-ritratt juri l-ewwel residenta li ħadet il-vaċċin

Sanitizers ta’ The BioArte jingħataw lid-Dar tal-Providenza

Frontliners tas-Servizz tas-Saħħa Nazzjonali ta’ Malta, viżitaturi fid-diversi bereġ u numru ta’ organizzazzjonijiet mhux governattivi lokali bbenefikaw minn donazzjoni ta’ eluf ta’ fliexken ta’ sanitizzatur gel tal-idejn minn The BioArte Limited, li s-sena l-oħra sekwenzjat ir-razza Maltija ta’ COVID-19 (SARS CoV-2) u qegħda tkompli tagħmel dan.

Is-sanitizzatur gel tal-idejn, fi fliexken ta’ 100 ml u 500 ml, ġie kkonsenjat il-ġimgħa li għaddiet lit-Taqsima tal-Akkwist u Provvisti Ċentrali (CPSU) tal-Ministeru tas-Saħħa, apparti mid-Dar tal-Providenza, il-Malta Hospice Movement u l-Migrant Offshore Aid Station (MOAS).

Is-Sur Christian Duchow u Dr Manuele Biazzo, Diretturi ta’ The BioArte, ħadu d-deċiżjoni li jagħmlu din id-donazzjoni biex itennu l-impenn ta’ din il-kumpanija li għadha start-up biex tagħti l-kontribut tagħha fil-battalja kontra l-pandemija tal-COVID-19. Dan qiegħed iseħħ wara li ħadu deċiżjoni li għandhom jiddedikaw riżorsi lejn l-għarfien aħjar tal-iżolati virali Maltin tal-COVID-19.

“Ħadna din id-deċiżjoni li nagħmlu dawn id-donazzjonijiet għall-benefiċċju tas-soċjetà Maltija u biex nemfasizzaw l-impenn tagħna biex nappoġġjaw stakeholders ewlenin li, bil-mod tagħhom, qed jikkontribwixxu għal soċjetà aħjar,” qal Dr Biazzo.

Dawk kollha li rċevew dawn id-donazzjonijiet ġenerużi wrew l-apprezzament tagħhom. Inġ. Karl Farrugia, Direttur Maniġerjali tas-CPSU, qal li s-sanitizzatur likwidu tal-idejn hu parti mill-ewwel linja ta’ difiża li dawk kollha fis-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa jużaw kontinwament waqt xogħolhom u għal viżitaturi fil-bereġ.

Nadine Camilleri Cassano, Amministratur tad-Dar tal-Providenza, qalet li dejjem kellhom talba għal sanitizzatur likwidu tal-idejn u rringrazzjat lil The BioArte għad-donazzjoni altruwista tagħhom. Anna Frendo, Manager tas-Servizzi tal-Kura tal-Malta Hospice Movement, laqgħet id-donazzjoni u esprimiet il-gratitudni tagħha, f’isem l-utenti kollha tas-servizzi tal-Hospice, għal donazzjoni tant utli.

Regina Catrambone, ko-fondatriċi u Direttriċi ta’ MOAS, qalet li apprezzat ħafna d-donazzjoni u li s-sanitizzatur gel tal-idejn ser jiġi mqassam fost il-komunitajiet ta’ immigranti fil-gżira.
Il-laboratorji ta’ The BioArte, li jinsabu fil-Life Sciences Park, San Gwann, ġew inawgurati f’Novembru li għadda u l-kumpanija, li timpjega tim ta’ xjentisti tal-laboratorju mediċi u virologi – ħafna minnhom bil-Ph.D., hi mpenjata tkompli mhux biss tiskopri mhux biss l-iżolati virali tas-SARS CoV-2, iżda biex jagħmlu riċerka f’dan il-qasam biex isibu informazzjoni ġdida li tista’ tgħin il-komunità ta’ xjentisti fl-iżviluppi ta’ rimedji ġodda.

Ir-riċerka tagħha fis-sekwenzar ta’ 10 iżolati tal-virus, li ġew finanzjati kollha internament, ġew ippubblikati s-sena l-oħra mis-Soċjetà Amerika tal-Mikrobijoloġija u l-informazzjoni tista’ tinkiseb liberalment mis-sit elettroniku tagħha.

Fost is-servizzi ta’ The BioArte, apparti minn servizzi ta’ screening għall-COVID (antiġeniċi u molekulari), hemm l-eżaminazzjoni klinika bbażata fuq riċerka ta’ persuni, li jiġu riferuti mit-tobba tagħhom, biex ikollhom deskrizzjoni komprensiva tal-mikro-organiżmi kollha f’ġisimhom, korrelatata mal-aħħar data fil-letteratura ta’ riċerka mad-dinja kollha u l-implikazzjonijiet fuq saħħithom.

Stqarrija tad-Dar tal-Providenza

Wara li CATCO Group wegħdu s-somma ta’ €500,000 għad-Dar tal-Providenza, id-Dar formalment talbet kumpanija lokali stabilità ta’ awditjar u konsulenza biex tagħmel eżerċizzju ta’ verifika. Id-Dar tal-Providenza kienet infurmata minn din il-kumpanija li ċ-ċermen tal-Grupp ma pprovdiex l-informazzjoni relevanti mitluba minnu bħala parti mill-proċess ta’ verifika. Għaldaqstant id-Dar tal-Providenza filwaqt li tapprezza dan il-ġest sabiħ, mhix f’pożizzjoni li tirċievi din id-donazzjoni. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta kien infurmat b’dan l-iżvilupp.

Għalhekk is-somma finali miġbura waqt il-Festa ta’ Ġenerożità li saret nhar l-1 ta’ Jannar 2021 kienet dik ta’ €2,031,540.

Id-Dar tal-Providenza tibqa’ impenjata li tipprovdi l-aqwa servizz possibbli biex tappoġġja lir-residenti ħalli jgħixu ħajjithom bid-dinjità li tixirqilhom.

Nieħdu din l-opportunità biex nirringrazzjaw lil dawk kollha li permezz tad-donazzjonjiet u l-isforzi tagħhom issapportjaw lid-Dar tal-Providenza fil-ħidma tagħha.

Imut Gordon Hewitt, voluntier dedikat tad-Dar tal-Providenza.

B’sogħba kbira nħabbru l-mewt tas-Sur Gordon Hewitt, volontier dedikat tad-Dar tal-Providenza. Il-funeral tiegħu se jsir mhar l-Erbgħa, 6 ta’ Jannar 2021 fil-Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi fit-3.30pm. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Għal Gordon, id-Dar tal-Providenza kienet it-tieni dar tiegħu u kien iħobb jirreferi għaliha bħala “l-aktar post ferħan f’Malta fejn kulħadd jitbissem”. Gordon kien jagħti ħinu fid-Dar u kien jaħdem qrib ir-residenti b’impenn persistenti sakemm ippermettitlu saħtu.

Ħafna mix-xogħol tas-Sur Hewitt kien li kuljum joħroġ dawra ma’ xi residenti fil-ġonna tad-Dar tal-Providenza kif ukoll li jagħti s-sehem tiegħu f’diversi attivatijet li jsiru għar-residenti kemm fid-Dar kif ukoll barra mid-Dar. Insemmu b’mod speċjali l-involviment tiegħu fl-attivitajiet tad-drama u l-attivitajiet prinċipali ta’ matul is-sena. L-aħħar drama li ħadem mar-residenti kien “il-Presepju tan-Nannu” li ttella’ fl-Istitut Kattoliku, il-Floriana sena ilu. Is-Sur Hewit kien ukoll dak li ssuġġerixxa l-isem San Isidor għaċ-Ċentru Agrikolu fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi fejn matul il-ġimgħa residenti jippriservaw prodotti aromatiċi li mbagħad jinbiegħu lill-pubbliku. Kull sena hu jieħu ħsieb li ssir quddiesa fil-kappella tad-Dar fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Isidor prottettur tal-biedja fejn ikunu mistiedna u jipparteċipaw ir-residenti li jaħdmu fl-istess Ċentru.

Gordon jgħid li l-isbaħ rigal li tista’ tagħti lil ħaddieħor hu li tagħti lil dak li jkun mill-ħin tiegħek. Dan hu dak li kien jagħmel Gordon mar-residenti tad-Dar tal-Providenza sakemm sa ftit xhur ilu saħtu ippermettietlu. Huwa ħoloq rapport sabiħ ta’ ħbiberija sinċiera ma’ ħafna persuni b’diżabilità li żgur jibqgħu japprezzaw ħajjithom kollha.

Il-poplu Malti jagħti rigal ta’ €2,531,540 lid-Dar tal-Providenza

“Jien emozzjonat ħafna bil-ġenerożità u s-solidarjetà tal-Maltin u Għawdxin li minkejja kollox taw rigal mill-isbaħ ta’ €2,531,540 lid-Dar tal-Providenza.” Dan qalu Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar, mill-uffiċċju tiegħu fis-Siġġiewi minn fejn kien qed isegwi l-maratona u jwieġeb it-telefonati. Huwa żied jgħid li minkejja l-mard u l-inċertezzi li ġabet magħha l-pandemija Covid-19, il-poplu Malti reġa’ għamel ħwejjeġ kbar mad-Dar tal-Providenza li f’dawn l-aħħar xhur rat tnaqqis kbir fid-dħul tagħha l-aktar billi kellha tħassar attivitajiet ta’ ġbir ta’ flus bħall-maratona tal-volleyball. Dan kien messaġġ ta’ tama fi żmien ta’ qtugħ il-qalb dwar kemm se ndumu maħkuma mill-pandemija.

Huwa qal dan fi tmiem ta’ maratona televiżiva ta’ ġbir ta’ fondi b’risq id-Dar biex tkun tista’ tkompli tipprovdi l-aħjar servizzi residenzjali lil 115-il persuna b’diżabilità li jgħixu fid-djar tagħha fis-Siġġiewi u fil-komunità. Minħabba s-sitwazzjoni tal-pandemija Covid-19 li ninsabu fiha, kellu jitbiddel il-programm kollu kif ukoll il-post fejn saret l-attività. Biex ukoll jiġu mħarsa s-saħħa u s-sigurtà tar-residenti, li kienu l-prijorità assoluta tal-Amministrazzjoni tad-Dar minn Marzu li għadda, ma sar xejn fil-parkeġġ li hemm fis-Siġġiewi kif kien isir

is-soltu ħlief drive-thru fejn dak li jkun seta’ jwassal id-donazzjoni tiegħu mingħajr ma jkollu għalfejn joħroġ mill-karozza.

Il-parti mportanti tal-ġbir tal-flus għad-Dar inklużi l-appelli, telefonati eċċetra saret fl-istudios ta’ We f’Ħal Qormi bejn nofsinhar u nofsillejl. Matul il-maratona kien hemm fl-istudios il-President ta’ Malta, Dott. George Vella u s-Sinjura Vella, Mons. Arċisqof Charles Scicluna, l-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea-Curmi, l-President Emeritus Marie-Louise Coleiro Preca u permezz ta’ Skype I-Isqof t’Għawdex Anton Teuma u l-Kap tal-Oppożizzjoni u s-Sinjura Grech. Attendew ukoll għadd ta’ ministri u membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra tad-Deputati kif ukoll delegati tal-partit politiċi ewlenin, personalitajiet distinti u rappreżentanti ta’ korpi kostitwiti li qattgħu ħin iwieġbu t-telefonati tal-pubbliku.

M’hemmx għalfejn jingħad li kollox kien skont il-protokolli li huma in vigore mill-Awtoritajiet tas-Saħħa bħall-ilbies ta’ maskri, social distancing, użu ta’ diviżorji tal-perspex eċċ. Fr Martin Micallef segwa l-maratona mill-uffiċċju tiegħu fis-Siġġiewi u għamel għadd ta’ interventi permezz ta’ Skype.

Bħal kull sena, għadd ta’ parroċċi f’Malta w Għawdex organizzaw ġabriet speċjali li mbagħad ingħataw lid-Dar f’isem il-komunità parrokkjali uħud minnhom permezz ta’ Skype.

L-ewwel żjara saret minn Mons Arċisqof Charles J. Scicluna li wkoll iċċelebra quddiesa fil-kappella tad-Dar tal-Providenza mgħejun minn Mons. Charles Cordina, Vigarju Episkopali għad-Djakonija u Fr Trevor Fairclough, Direttur Spiritwali tad-Dar. L-Arċisqof enfasizza l-barkiet ta’ Alla fis-silta mill-Ktieb tan-Numri fl-ewwel qari tal-quddiesa: Il-Mulej ibierkek, iħarsek u jagħtik is-sliem.

Huwa qal li dawk kollha li qatt żaru d-Dar tal-Providenza jifhmu malajr kif il-Mulej juża persuni normali biex bihom jagħmel ħwejjeġ kbar. Hekk għamel meta uża lil Mons. Mikiel Azzopardi biex iwaqqaf dar għal persuni b’diżabilità u għal dawn l-aħħar ħamsa w ħamsin sena ir-residenti sabu dar li ħadet ħsiebhom bir-rispett sħieħ tad-drittijiet u d-dinjità tagħhom. Huwa rringrazzja l-carers, il-ħaddiema u l-volontiera kollha li għal dawn l-aħħar għaxar xhur tal-pandemija kien qed jieħdu ħsieb u jipproteġu r-residenti u lill-ħaddiema sħabhom.

Mons. Scicluna rrefera għall-pandemija u qal li t-teħid tal-vaċċin mhuwiex obbligatorju imma wkoll dover tagħna biex nuru li, bħala ċittadini, aħna kapaċi nieħdu ħsieb tagħna u ta’ dawk ta’ madwarna.

Il-ġurnata tal-Ewwel tas-sena bdiet b’quddiesa mill-kappella tad-Dar fid-9.30am waqt li x-xandira televiżiva bdiet f’nofsinhar u baqgħet sejra sa nofsillejl meta tħabbret is-somma totali. TVM2, ONE TV u NET TV ingħaqdu f’ħinijiet twal fix-xandira diretta ta’ madwar tnax-il siegħa. Matul ix-xandira taw sehemhom għadd ta’ kantanti u mużiċisti ewlenin Maltin.