Is-Sorijiet ta’ Santa Ġiovanna Antida Thouret itemmu l-ħidma tagħhom fid-Dar tal-Providenza

Xahar qabel Dun Mikiel Azzopardi fetaħ il-bibien tad-Dar tal-Providenza fl-1968, eżattament fit-12 ta’ Jannar, għadd ta’ sorijiet tal-Karità ta’ Santa Giovanna Antida Thouret bdew jgħixu bħala komunità fid-Dar stess biex jgħinu lill-fundatur f’din il-ħidma ġdida. Dawn kienu l-ewwel support workers tad-Dar mgħejjuna minn għadd ta’ voluntiera w aktar il-quddiem minn ħaddiema li ġew impjegati apposta.
L-ewwel tliet residenti fid-Dar tal-Providenza daħlu fil-11 ta’ Frar 1968. Kollha sabu darhom f’Villa Monsinjur Gonzi li allura kienet għadha kif ġiet irranġata.
Minn dak iż-żmien sa llum is-Sorijiet tal-Karità offrew is-servizzi professjonali tagħhom b’ħafna mħabba, dedikazzjoni u ġenerożità. Fl-1 ta’ Jannar ta’ din is-sena, Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna ħabbar uffiċċjalment li l-Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Karità f’Malta iddeċidiet kontra qalbha li din is-sena is-sorijiet minħabba l-età kellhom itemmu l-ħidma tagħhom fid-Dar tal-Providenza. Id-data uffiċċjali hija l-15 ta’ Lulju 2020.

Il-preżenza ta’ din il-komunità reliġjuża kienet rigal għar-residenti, il-ħaddiema u l-voluntiera tad-Dar. Huma kienu dejjem hemm għal kulħadd 24 siegħa kuljum. Bosta minhom taw ukoll servizz għal snin twal. Fil-fatt, Sr Gesuina Mangion ilha sservi fid-Dar għal dawn l-aħħar 41 sena, Sr Lorenza Borg għal dawn l-aħħar 13-il sena, Sr Bernarda Buhagiar u Sr Bertha Bezzina għal 20 sena sħaħ. Is-sens qawwi ta’ servizz jibqa’ ta’ eżempju kbir għal dawk kollha li jaħdmu fid-Dar tal-Providenza.
Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, qal li hu ċert li s-sens qawwi ta’ servizz jibqa’ ta’ eżempju kbir għalina lkoll li naħdmu f’din id-Dar. Huwa rringrazzja lis-sorijiet kollha li ħadmu fid-Dar tul is-snin u mhux l-inqas lil Sr Lorenza Borg, lil Sr Bernarda Buhagiar u lil Sr Gesuina Mangion li żgur se nimmissjawhom ħafna. Huwa awguralhom ukoll għall-ħidmiet differenti li se jkunu qed iwettqu fil-komunitajiet ġodda tagħhom.

Isem

Sr Aggunta Mallia*

12/01/1968 – 1970

Sr Alexandra Delazzaio

12/01/1968 – 1968

Sr  Agostina Cutajar

12/01/1968 – 1970

Sr Annunziata Cortis*

1970- 1972

1982- 1982

Sr Assunta Camilleri

1970 – 1972

Sr Castagna Caruana

1970 -1970

Sr Pacifica  Micallef

1971 – 1998

Sr Caterina D’Alfonso

1971 -1971

Sr Maria Vittoria Sciberras

1971-1995

Sr Assunta Camilleri

1971-1972

1990 -1992

Sr Cecilia Frendo*

1972 – 1972

Sr Nicolina  Bonello

1972 – 1973

1985 – 1990

Sr Vincenza Briffa

1972 – 1972

Sr Bartolomea Bezzina

      1972 1973

      1992- 2020

Sr Clara Vella

1973-1973

Sr Salvina Bezzina

1973 -1973

Sr Gaetana Pace*

1975 – 1982

Sr Maria Ersilia Mifsud*

1975 – 1977

Sr Maria Concetta Farrugia

1976 – 1977

Sr Maria Anna Camilleri

1977 – 1978

1983 – 2000

      Sr M’Anna Laferla

      1979 – 1981

      Sr Gesuina Mangion

      1979 – 2020

      Sr Francesca Farrugia

      1980 – 1985

      Sr Concetta Attard

      1981- 1984

      Sr Madalena Fava*

      1982 – 1994

      Sr Fortunata Fava

      1982 – 1994

      Sr Josephine Agius

      1984 – 1985

      Sr Anna Theresa Pace

      1987 – 1990

      Sr Pauline Busuttil

      1987 – 1988

      Sr Emma Zammit

      1988 – 1991

      Sr Lucia Gauci

      1990 -1992

      Sr Monica Darmanin

      1992 – 1992

      Sr Tessie Micallef

      1993 – 1995

      Sr Theresa Tonna

      1993 – 1994

      Sr Maria Antida Mifsud*

      1994 – 2006

      Sr Maris Camilleri

      1995 -1995

      Sr Louisa Camilleri

      1996-1996

      Sr Anselma Tanti

      1996- 2010

      Sr Elena Zammit

      1996 -1999

      Sr Bernarda  Buhagiar

      2000- 2020

      Sr Theresa Maria Piscopo

      2001- 2005

      Sr Lorenza Borg*

      2006 – 2020

* Superjuri

Rapport Annwali 2019

Id-Dar tal-Providenza tfakkar lill-Kardinal Prospero Grech OSA

Id-Dar tal-Providenza fakkret il-memorja tal-Kardinal Prospero Grech f’għeluq ix-xahar mill-mewt tiegħu permezz ta’ quddiesa li saret fil-kappella tad-Dar u li għaliha attendew ukoll il-qraba tal-Kardinal flimkien mar-residenti. Il-quddiesa kienet konċelebrata minn Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza u Fr Lino Cardona SJ.

Għall-okkażjoni, Mons Arċisqof Alfred Xuereb, Nunzju Appostoliku għall-Korea u l-Mongolja, li kien jaf mill-qrib lill-Kardinal, intalab jagħmel messaġġ qasir biex jinqara waqt is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħu. Mons. Xuereb qal hekk: “Dan jagħtini okkażjoni tajba sabiex, minkejja l-bogħod li jifridna, ningħaqad magħkom spiritwalment ħalli noffri talb ta’ sagrifiċċju għal ruħu u fl-istess waqt nagħti l-aħħar tislima lil persuna speċjali li għamlet ġieħ lill-Knisja ta’ Kristu u lill-Art Twelidna”.

“Nibqa’ ngħożż bħal teżor il-konoxxenza li għamilt tiegħu bħala reliġjuż ferrieħi, li għażel li jħalli kollox warajh biex jimxi wara Ġesù. L-umoriżmu raffinat tiegħu kien xhieda ċara tal-għaqda li żamm ma’ Alla u tal-fedeltà għall-wegħdiet li għamel meta daħal fl-Ordni Agostinjan.”

“Ibbenefikaw eluf ta’ studenti li segwew il-korsijiet tiegħu, u magħhom dawk kollha li studjaw fuq il-kitbiet mimlija għerf li ppublika tul il-kariga akkademika tiegħu. Ibbenefikaw il-patrijiet sħabu li magħhom kien jgħix fil-komunità f’Ruma bil-pariri għaqlin u l-manjieri ħelwa tiegħu. Ibbenefikaw il-parruċċani ta’ Sant’Anna bil-meditazzjonijiet sbieħ li kien joffri fiż-żmien tar-Randan. Ibbenefikaw bil-bosta s-Santa Sede bil-kollaborazzjoni siewja li offra bħal konsultur tal-Kongregazzjoni tal-Fidi. Ibbenefikaw ukoll l-Istitut Patristiku “Agostinianum” u l-Kummissjoni Pontifiċja Bibblika li tagħhom kien membru attiv. Ibbenefikaw l-Kulleġġ tal-Kardinali li sar jagħmel parti minnu meta l-Papa Benedittu XVI ħatru Kardinal fi Frar 2012 u b’mod partikolari meta ġie mitlub joffri l-meditazzjoni fil-ftuħ tal-aħħar konklavi f’Marzu tal-2013. Ibbenefikaw dawk kollha li kellhom ix-xorti jsiru jafuh u se jkomplu jibbenefikaw dawk kollha li jibqghu jiftakruh.”

Mons. Xuereb temm jgħid fil-messaġġ tiegħu: “Meta l-Mulej sejjaħlu biex jagħtiħ il-premju mistħoqq, qalbna mtliet bid-dieqa għax tlifna ħabib li kien għaniena bil-kwalitajiet sbieħ tiegħu. Nistħajlu qed jittawwal mis-Sema lejn il-poplu ta’ Malta u ta’ Għawdex, u jħeġġeġ lilna llkoll biex nagħmlu l-qalb għax issa nistgħu nibbenefikaw mit-talb ta’ interċessjoni tiegħu lil Alla biex inżommu sħaħ fil-fidi u nibgħu poplu magħqud fl-imħabba tal-aħwa.”

Il-Kardinal Prospero Grech miet fit-30 ta’ Diċembru, wara li lejlet il-Milied għalaq 94 sena. Bħal ommu Amelia u missieru Vincent, li kienu benefatturi tad-Dar, huwa kellu ħafna għal qalbu lid-Dar tas-Siġġiewi u għamel żewġ żjarat kemm kien ilu Kardinal.

Min Aħna

Id-Dar tal-Providenza twaqqfet minn Mons. Mikiel Azzopardi fl-1965 bil-għan li toffri servizzi residenzjali individwalizzat lil Persuni b’Diżabilità f’ambjent li jixbah il-familja u li jkabbar u jimmassimizza l-abbilitajiet tagħhom biex hekk huma jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fis-soċjetà .

Illum, id-Dar tal-Providenza tiġbor fiha tliet residenzi: Villa Monsinjur Gonzi, Villa Papa Giovanni u Villa Papa Luciani. Tiġbor fiha wkoll erbat idjar fil-komunità: ‘Żerniq’ fis-Siġġiewi, ‘Akkwarell’ fil-Qawra, ‘Dar Pirotta’ f’Birkirkara u ‘Shalom’ fiż-Żurrieq.

Bħalissa, fid-Dar jgħixu madwar mija u ħmistax-il persuna b’etajiet ta’ bejn l-erbatax u l-fuq mit-tmenin sena. Toffri wkoll servizz ta’ respite fuq bażi regolari lil familji ta’ persuni b’diżabilità, biex b’hekk il-membru tal-familja li għandu diżabilità ikun jista’ jibqa’ jgħix mal-familja tiegħu.

Komunità żgħira tas-Sorijiet ta’ Santa Giovanna Antida Thouret, magħrufa aħjar bħala s-Sorijiet tal-Karità, ilhom jgħixu u jagħtu s–servizzi tagħhom lid-Dar sa mill-1968 minn meta d-Dar laqgħet l-ewwel residenti.

Uħud mir-residenti jqattgħu l-ġurnata tagħhom f’attivitajiet barra mid-Dar bħal Ċentri ta’ matul il-jum. Oħrajn għandhom impjieg jew fid-dar stess jew barra.

Għal dawn l-aħħar snin, Id-Dar tal-Providenza kienet affiljata ma’ aġenzija barranija fi Glasgow, l-Iskozja, imsejjħa SPRED – Żvilupp Speċjali Reliġjuż li toffri għadd ta’ servizzi biex jgħinu persuni b’diżabilità intellettwali jintegraw f’komunitajiet ta’ talb fil-parroċċi permezz tal-proċess ta’ tagħlim fil-fidi.

Id-Dar tal-Providenza hija wkoll affiljata mal-European Association of Service Providers for Persons with Disabilities li tirrappreżenta ‘l fuq minn 15,000 servizz ta’ sapport għall-persuni b’diżabilità mal-Ewropa kollha.

Id-Dar trid madwar erba’ miljun u nofs ewro fis-sena biex twettaq il-ħidma tagħha.

Id-Direttur Spiritwali

Dun Trevor Fairclough hu responsabbli mill-ħidma spiritwali kemm tar-residenti kif ukoll tal-ħaddiema. Hu wkoll responsabbli mill-Katakeżi Simbolika, servizz mogħti lir-residenti Kristjani tad-Dar.

Il-Bord

Il-Bord tad-Dar tal-Providenza nħatar mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Pawlu Cremona O.P. f’Marzu tal-2011. Il-membri li jservu f’dan il-bord huma:

Chairperson:

Dun Martin Micallef

Viċi Chairperson:

Is-Sur Lawrence Zammit

Segretarja:

Is-Sinj Elvia George

Membri:

Dr Joe Bugeja
Is-Sur Jesmond Saliba
Dott. Roberta Sammut
Is-Sur Emmanuel Zammit

Id-Direttur

Dun Martin Micallef, iben John Micallef u Jane nee Bugeja twieled Ħal Luqa fl-10 ta’ Novembru 1967.

Hu beda l-istudji tiegħu fl-iskola Primarja ta’ Ħal Luqa, is-Seminarju Minuri u l-Liċeo l-Ġdid. Hu daħal fis-Seminarju Maġġuri tal-Arċisqof biex iħejji ruħu għas-saċerdozju. Hu kiseb il-grad fil-livell ta’ Baċellerat mill-Università ta’ Malta fil-Filosofija u t-Teoloġija u l-liċenzjat fit-Teoloġija Pastorali. Hu kien ordnat djaknu fil-25 ta’ Novembru 1994 fil-Parroċċa ta’ Ħal Luqa u ordnat qassis fil-5 ta’ Lulju 1996. Hu serva bħala viċi-parrokku fil-parroċċa tal-Ibraġġ u aktar tard kappillan ta’ Ħal Għaxaq (2000-2005) u Marsaskala (2005-2008). Mill-2004 hu serva bħala membru tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità jirrapreżenta l-Knisja f’Malta. Hu wkoll membru tal-Kummissjoni Pastorali għall-Persuni b’Diżabilità.

Hu nħatar Direttur tad-Dar tal-Providenza fl-1 t’Ottubru 2008 wara Mons. Lawrence Gatt li nħatar Kanċellier tal-Kurja Arċiveskovili.

Email: mmicallef@dartalprovidenza.org

L-Istorja tad-Dar

Monsinjur Mikiel Azzopardi kien l-Assistent Ekkleżjastiku Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika Maltija li għal xi żmien kellu ħolma li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-persuni b’diżabilità li għal xi raġuni jew oħra ma setgħux jibqgħu mal-ġenituri tagħhom.

Fit-12 ta’ Settembru 1965 hu xandar din l-idea waqt programm tar-radju – dik li jiftaħ l-ewwel dar residenzjali f’Malta għall-persuni b’diżabilità. Sinjorina żagħżugħa li semgħet il-programm tant ħassitha mqanqla b’din l-idea li hi fittxitu u tagħtu ċekk ta’ mitt lira (madwar €230) – flus li hi kienet ġemgħet biex tmur btala barra minn Malta.

Fil-21 ta’ Jannar 1967 saru l-kuntratti u l-bini u l-art li qabel kienu l-Qrendi Royal Navy Rest Camp formalment għaddew għand l-Azzjoni Kattolika u hekk dan il-bini sar Id-Dar tal-Providenza.

Grazzi għall-kontribuzzjoni ġeneruża ħafna tal-Arċisqof ta’ Malta ta’ dak iż-żmien, Monsinjur Michael Gonzi, saru rinovazzjonijiet estensivi għal dan il-bini, li issa beda jissejjaħ ‘Villa Monsinjur Gonzi’. Dawn saru bi preparazzjoni ħalli dan il-bini jkun jista’ jilqa’ l-ewwel residenti.

Sorijiet mill-kongregazzjoni tal-Ordni ta’ Santa Ġiovanna Antide Thouret bdew joqogħdu hemmhekk mit-12 ta’ Jannar 1968. Huma kienu l-ewwel support workers tad-Dar tal-Providenza mgħejuna minn volontiera u aktar ‘il quddiem minn ħaddiema mħallsa. Is-Sorijiet taw servizz kontinwu minn dakinhar sal-lum. Mill-bidu nett tat-twaqqif tad-Dar, waħda mill-ewwel klawsoli tar-regoli miktuba minn Mons. Mikiel Azzopardi fis-16 ta’ Diċembru 1968 kienet l-integrazzjoni tal-persuni b’diżabilità fis-soċjetà, regola li baqgħet il-ġebla tax-xewka tad-Dar. L-ewwel tliet residenti waslu fid-Dar tal-Providenza fil-11 ta’ Frar 1968. Huma bdew joqogħdu f’Villa Monsinjur Gonzi li kienet għada kif ġiet rinovata. Fl-1999, din il-Villa eventwalment twaqqgħet biex reġgħet inbniet u inawgurata mill-ġdid fis-17 ta’ Lulju 2001.

L-1971 rat il-bidu tal-bini tat-tieni dar iddisinjata biex tospita ħamsin resident u li ġiet imsemmija Villa Papa Giovanni. Din kient inawgurata fid-19 ta’ Marzu 1974. Waqt li x-xogħol kien għadu għaddej fuq Villa Papa Giovanni, beda jinbena t-tieni sular f’Villa Monsinjur Gonzi.

Monsinjur Mikiel Azzopardi miet fit-13 ta’ Mejju 1987. Waqt l-omelija tal-funeral tal-fundatur maħbub tad-Dar tal-Providenza, li sar fil-Konkatidral ta’ San Gwann fl-14 ta’ Marzu 1987, Mons. Ġużeppi Mercieca, l-Arċisqof ta’ Malta ta’ dak iż-żmien, qal: “… Mur moħħok mistrieħ… Kun żgur Dun Mikiel l-inizjattivi kollha mibdija minnek se jkomplu’. Kif inhu xieraq hu midfun fid-Dar tal-Providenza. Mons. Philip Calleja temporanjament ħa t-tmexxija tad-Dar, sakemm fl-1 ta’ Lulju 1987 Mons. Lawrence Gatt intgħażel mill-Arċisqof Ġużeppi Mercieca biex ikun it-tieni Direttur.

Fit-8 ta’ Settembru 1987 kienet inawgurata Villa Papa Luciani. Din ir-residenza kienet iddisinjata biex tkun id-dar ta’ residenti semi-indipendenti u fil-preżent tletin adult u anzjan jgħixu fiha.

Fil-11 ta’ Frar 1997 erba’ residenti bdew joqogħdu f”Żerniq’, dar żgħira fi Triq Mons. Mikiel Azzopardi, fil-villaġġ tas-Siġġiewi biex huma jesperjenzaw ‘għajxien issapportjat’ b’ambjent ta’ dar.

Id-Dar tal-Providenza toffri wkoll faċilitajiet ta’ respite care lill-persuni b’diżabilità li għadhom jgħixu mal-familji tagħhom. Il-fatt li huma jafu li jeżistu dawn il-faċilitajiet jgħin ħafna lil dawn il-familji biex huma jkomplu bil-ħidma tagħhom biex il-membru b’diżabilità tal-familja tagħhom ikompli jgħix magħhom.

Fl-1998, Id-Dar tal-Providenza affiljat ruħha ma’ aġenzija barranija minn Glasgow, l-Iskozja magħrufa bħala SPRED, Special Religious Development jiġifieri Żvilupp Speċjali Reliġjuż. Din hi xibka ta’ servizzi ddisinjati biex jassistu persuni li għandhom diżabilità intellettwali jkunu integrati fl-assemblei parrokkjali ta’ qima fil-proċess edukattiv fil-fidi.

Fl-1 ta’ Ottubru 2008 Dun Martin Micallef inħatar Direttur tad-Dar tal-Providenza wara Mons. Lawrence Gatt, li nħatar Kanċellier tal-Kurja Arċiveskovili.

Il-Viżjoni, il-Missjoni u l-Valuri

Il-Viżjoni

Id-Dar tal-Providenza, li tieħu isimha u l-kariżma tagħha mill-Vanġelu, hi primarjament organizzazzjoni residenzjali kommessa li tagħti s-saħħa lill-persuni b’diżabilità li jemmnu fihom infushom f’ambjent li jixbah il-familja u li jkabbar u jimmassimizza l-abbilitajiet tagħhom biex hekk huma jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fis-soċjetà skont il-Vanġelu u t-tagħlim tal-Knisja Kattolika.

Il-Missjoni

1. Li tipprovdi servizzi residenzjali individwalizzati, fit-tul u għal ftit żmien, lill-persuni b’diżabilità b’rispett sħiħ lejn id-drittijiet u d-dinjità tagħhom.
2. Li tippromovi l-iżvilupp personali olistiku u l-inklużjoni soċjali tal-persuni li jużaw is-servizzi tagħha, inkluż l-awtonomija tagħhom u li jsiru kapaċi jiddeterminaw ħajjithom huma stess.
3. Li tipprovdi opportunitajiet lill-impjegati li jiżviluppaw ħilithom u jkabbru l-valur tax-xogħol tagħhom.
4. Li tipprovdi esperjenza bis-sens lill-volontiera.
5. Li tikkollabora ma’ organizzazzjonijiet oħra li jaħdmu fil-qasam tad-diżabilità biex jissalvagwardjaw id-drittijiet tal-persuni b’diżabilità u tal-familji tagħhom.

Il-Valuri

• Il-valuri tad- Dar tal-Providenza għandhom l-għeruq tagħhom fit-tagħlim tal-Vanġelu. Aħna nemmnu li l-ħajja umana hi sagra u għandha valur ugwali u bla kundizzjonijiet. Aħna nistqarru rispett intrinsiku lejn kull persuna, huma x’inhuma l-aspetti pożittivi u l-abbilitajiet tagħha.
• Aħna għandna fidi fil-Providenza Divina li tidher fil-mod kif naħdmu tant li nassiguraw li nuqqas ta’ risorsi ma għandhomx itellfuna mill-ħidma tagħna.
• Aħna nemmnu li l-familja hi l-pedament tas-soċjetà u għalhekk aħna nipprovdu sapport lill-familja biex il-persuna b’diżabilità tkun tista’ tkompli tgħix fil-familja tiegħu jew tagħha jekk din tkun ix-xewqa tal-persuna b’diżabilità nnifisha.
• Aħna naħdmu biex niżviluppaw spirtu komunitarju li jiġi trasmess fil-mod kif naħdmu ħalli l-persuni b’diżabilità jkunu jistgħu jiddeċiedu għalihom infushom, li jiġi mħares id-dritt tagħhom għall-privatezza u li jkunu jistgħu jiddeterminaw ħajjithom huma stess, li tippromovi l-interdipendenza u li tipprovdi sapport xieraq lill-persuni li jużaw is-servizzi tagħha.

Spiritual Director

Fr Trevor Fairclough is responsible for the spiritual wellbeing of both the residents and staff. He is also incharge of the Symbolic Catechesis, a service given to all our Christian residents.